Pytania dotyczące PEFS 2007

Podczas logowania do Formularza PEFS 2007 (na dowolne konto np. konto administracyjne lub na konto uŜytkownika) pojawia się następujący komunikat:

Czy aktualizowanie danych dotyczących form wsparcia (w kolejnych składanych formularzach PEFS) dotyczy równieŜ uczestników kontynuujących udział w projekcie? Instrukcja do PEFS 2007 2.0 opisuje jedynie przypadek, kiedy aktualizacja form wsparcia dotyczy uczestnika powracającego do projektu po zakończonym udziale.

Zgodnie z instrukcją do Formularza PEFS 2007 2.0, aktualizacji podlegają dane kontaktowe uczestników (adres, telefon, adres e-mail). Co jeśli w wyniku zmiany adresu zmienia się obszar zamieszkania (z wiejskiego na miejski bądź odwrotnie)? Czy dane dotyczące rodzaju obszaru podlegają równieŜ aktualizacji?

W nowej instrukcji z dnia 16.09.2009 roku zostały zmienione definicje obszarów miejskich i wiejskich, i w rezultacie miasta, które były obszarami wiejskimi zmieniły się na obszary miejskie. Czy zgodnie z nowymi definicjami powinniśmy poprawić Formularz PEFS?

Jak rozumieć datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w projekcie w przypadku uczestników? Czy jest to data pierwszego i ostatniego szkolenia czy data realizacji projektu?

Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach 9.1.1 gdzie grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym, naleŜy składać wypełniony Formularz PEFS 2007?

Zatrudnienie doradców zawodowych, pośredników pracy w ramach projektu naleŜy traktować, jako wsparcie kierowane do instytucji i naleŜy wypełnić tylko zakładkę DANE INSTYTUCJI, a zetem nie wypełnia się pola „Liczba osób objętych wsparciem” Szkolenie pracowników np. PUP w ramach projektu naleŜy traktować, jako wsparcie kierowane do Instytucji i do pracowników tej instytucji i w związku z powyŜszym, należy wypełnić zakładkę DANE INSTYTUCJI, a następnie (w ramach tej zakładki) PRACOWNICY TEJ INSTYTUCJI, a zatem podaje się „Liczba osób objętych wsparciem”

Czy wypełniając dane w zakładce „Dane instytucji”, „Liczba osób objętych wsparciem” podaje się liczbę osób (pośredników pracy, doradców zawodowych), które uzyskały dofinansowanie do zatrudnienia?

Czy wypełniając dane osób, które rozpoczęły udział w szkoleniach bądź rozpoczęły studia w ramach Poddziałania 6.1.2, wpisywane są one w zakładkę „Dane uczestników instytucjonalnych”, czy teŜ w zakładce „Dane uczestników indywidualnych”?

Czy wypełniając „Dane instytucji” wpisujemy: nazwę instytucji, NIP, REGON, Powiat, który wpisany jest we wniosku o dofinansowanie i umowie czy też dane Powiatowego Urzędu Pracy, do którego faktycznie skierowane jest wsparcie.

Strona 1 z 3 stron  1 2 3 >