Interpretacje i opinie MRR

Interpretacje i opinie MRR

Rozwiązania w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej VAT) wkładu własnego w postaci gotówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców), przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL. 

W nawiązaniu do notatki ze spotkania grupy roboczej ds. finansowych w ramach PO KL z dnia 21 lutego br., przekazanej Państwu w dniu 1 marca br., pragnę przedstawić przyjęte przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki rozwiązania w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej VAT) wkładu własnego w postaci gotówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców).

Zgodnie ze wskazaną w notatce indywidualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura sprawy: IBPP4/443-1023/10/AŚ) w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę wkładu w formie gotówkowej, projektodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Jednocześnie, na podstawie przepisów krajowych, jest on również zobowiązany do odprowadzenia zawartego w powyższej kwocie podatku VAT do urzędu skarbowego. W związku z powyższym, w celu zapewnienia wniesienia wkładu w wysokości odpowiadającej kwocie pomocy publicznej wskazanej we wniosku o dofinansowanie, IZ PO KL dopuszcza możliwość wystawienia przez beneficjenta faktury w kwocie odpowiadającej wymaganemu wkładowi pieniężnemu powiększonemu o podatek VAT. Jednocześnie, pragnę zaznaczyć, iż proponowane rozwiązanie nie jest obligatoryjne, zaś decyzje o tym czy środki wniesione przez beneficjenta pomocy publicznej w formie gotówki zostaną na fakturze powiększone o kwotę podatku VAT, czy też nie. podejmuje sam projektodawca. mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej kwoty środków na sfinansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie projektu.

Ponadto, podczas konstruowania budżetu na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, projektodawca, który realizuje projekt przewidujący udzielenie pomocy publicznej, nie powiększa pozycji budżetowych Objętych regułami pomocy publicznej o kwotę podatku VAT, jaki będzie odprowadzał do urzędu skarbowego w przypadku wystawienia przedsiębiorcy faktury VAT dokumentującej wniesienie wkładu gotówkowego. Powiększeniu/pomniejszeniu o kwotę podatku VAT nie podlega również kwota pomocy publicznej wskazywanej w budżecie projektu.

Jednocześnie, pragnę przekazać, iż powyższe rozwiązanie pozostaje bez wpływu na Metodologię wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, która powinna być sporządzana na dotychczas obowiązujących zasadach.

Ponadto, w przypadku, gdy w projekcie powstaną oszczędności, skutkujące zmniejszeniem wymagalnej kwoty wkładu własnego wynikającego z intensywności pomocy publicznej, projektodawca ma obowiązek zwrotu beneficjentowi pomocy publicznej nadwyżki przekazanych przez niego środków. Niemniej jednak, zwrot dokonywany przez projektodawcę nie może skutkować pomniejszeniem wkładu własnego do wartości niższej niż kwota pomocy publicznej przyjętej w projekcie (z uwzględnieniem ewentualnych zmian kwoty pomocy publicznej dokonywanych podczas realizacji projektu).

IZ PO KL pragnie również zwrócić uwagę IPI IW (IP2) na kwestię kwalifikowania podatku VAT przez samego projektodawcę. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku wystawiania faktury VAT związanej z wniesieniem wkładu w postaci gotówkowej: w opinii IZ PO, KL może "zaistnieć" przesłanka do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT widniejącego na fakturach z tytułu zakupów dokonywanych przez niego w ramach projektu. W związku z powyższym, należy zweryfikować, czy w takiej sytuacji beneficjent będzie miał możliwość odliczenia zapłaconego podatku VAT. W przypadku zaistnienia takiej możliwości prawnej, podatek VAT ujęty na fakturach opłaconych przez beneficjenta należy uznać za niekwalifikowalny.

 

Interpretacje i opinie MRR 
 

Pytania i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).

W ramach aktualizacji, do dokumentu włączono komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl  jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ (w tym, stanowiska IZ PO KL w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu projektu). Ponadto, został on poszerzony m.in. o kwestie: projektów partnerskich, kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych), zasady efektywnego zarządzania finansami, wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również tematykę zasady konkurencyjności oraz rozliczania kosztów osobowych w projekcie.

W celu zapewnienia właściwego stosowania zapisów FAQ, przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie jej obowiązywania.

Informacje zawarte w dokumencie są ogólnymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL. 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.