Wskaźnik udziału bezrobotnych długotrwale w liczbie osób bezrobotnych ogółem

Wskaźnik obliczany jest jako iloraz liczby osób długotrwale bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych bezrobotnych ogółem. Dane na dzień 31 XII bieżącego roku.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.