2010

Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów w województwie zachodniopomorskim.

Celem badania było poznanie i zdiagnozowanie planów i preferencji edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ostatnich klas) oraz szkół gimnazjalnych. Szczególnym celem było rozpoznanie planów, dotyczących dalszego kształcenia (w tym kształcenia zawodowego, wyboru uczelni), a także zanalizowanie stopnia korzystania młodzieży z usług poradnictwa zawodowego. Badanie miało na celu dostarczenie m.in. informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na szczeblach administracji lokalnej, placówek edukacyjnych oraz instytucji rynku pracy w zakresie wsparcia systemu edukacji, tak by był on skutecznym narzędziem stymulacji wzrostu zatrudnienia w regionie.

 

Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań instytucji szkoleniowych.

Konstrukcja procesu badawczego podporządkowana została możliwości opisania za jego pośrednictwem następujących obszarów dotyczących instytucji szkoleniowych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  • poziom i rodzaj oczekiwanej współpracy z pracodawcami odnośnie oferty edukacyjnej i jej jakości;
  • poziom, rodzaj i źródła wiedzy o zjawiskach i procesach przebiegających na regionalnym i lokalnym rynku pracy;

  • poziom i rodzaj oczekiwanej współpracy z instytucjami rynku pracy (PUP, WUP) odnośnie oferty edukacyjnej i jej jakości;

  • własne plany rozwoju oferty edukacyjnej.