Pytania dotyczące PEFS 2007

Jak należy wprowadzać do Formularza PEFS 2007 dane uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2. ?

Co należy rozumieć pod pojęciem sprawowania przez uczestnika projektu „opieki nad dzieć mi do lat 7 lub opieki nad osoba zależną zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004)”, która mówi, że „jest to osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym”. W kontekście tej definicji określenie "stałej opieki" oznacza również dzieci powyżej 7 roku życia? Czy należy zatem ten fakt odnotowywać?

Jak należy traktować następujący przypadek: osoba rozpoczynając udział w projekcie "na wejściu" nie była osobą długotrwale bezrobotną, zatem nie była wykazywana w tej kategorii, powróciwszy ponownie do projektu - miała taki status. Czy należy, przy korygowaniu dat i form wsparcia uaktualnić również jej status?

Czy w Formularzu PEFS 2007 powinny pojawić się dane doradców zawodowych zatrudnionych w ramach projektu?

Gdy w ramach projektu pojawia się wsparcie dla przedsiębiorstw dotyczące doposażenia stanowiska pracy (projekty systemowe), czy w Formularzu PEFS 2007 powinny pojawić się również dane pracownika przedsiębiorcy, który korzysta z doposażonego w ramach projektu stanowiska?

Czy ukończenie 12 roku życia w trakcie realizacji projektu generuje obowiązek gromadzenia danych takich osób w Formularzu PEFS 2007?

Na podstawie weryfikacji Formularzy PEFS 2007 okazało się i Ŝ Beneficjenci wykazywali w zał ą czniku nr 2 do wniosku o płatno ść uczestników, którzy w momencie przyst ą pienia do projektu nie mieli uko ń czonych 12 lat. Czy dane takie nale Ŝ y poprawi ć ?

Uczestnik projektu powraca do projektu po dłuższym okresie czasu. Czy nadawać datę zakończenia udziału w projekcie poprzez przesunięcie daty zakończenia na aktualną, a datę rozpoczęcia pozostawić bez zmian?

Strona 3 z 3 stron  < 1 2 3