Priorytet VII

Na jakiej podstawie stwierdzana jest konieczność uczestnictwa opiekuna osoby niepełnosprawnej w projekcie?

Czy ramach konkursu 1/7.2.1/11 oraz 2/7.2.1/11 realizując 2 typ projektu „Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji społecznej u pracodawcy”, wymienione formy wsparcia muszą wystąpić łącznie?

Co to jest streetworking?

Czy w ramach PO KL można dofinansować osoby z niepełnosprawnością intelektualną ?

Jaka jest grupa docelowa w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej ?

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach Działania 7.3 PO KL?

Czy można realizować dwa projekty systemowe przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ?

W jakim wieku mogą być wspieranie osoby w ramach działań aktywizacyjnych w Priorytecie VII ?

Jakie wsparcie w ramach projektu z Podziałania 7.2.1 kierowane jest do otoczenia osób wykluczonych społecznie ?

W jakim celu tworzy się zakład aktywności zawodowej?

Strona 3 z 5 stron  < 1 2 3 4 5 >