Priorytet IX

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie możliwości angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy w ramach Działania 9.2 PO KL mogą zostać objęte wsparciem trzyletnie szkoły specjalne ?

Czy możliwa jest zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich z wydatków poniesionych rzeczywiście na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem?

Czy zakup krzeseł o wartości 200 PLN zalicza się do cross-financingu w projekcie PO KL?

Czy projektodawca musi przedstawić załącznik o sytuacji finansowej do projektu w ramach POKL.

Proszę o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji konkursowej 1/9.1.2/11 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie do dnia 31 grudnia 2015 r., jednakże nie dłużej niż 24 miesiące.

Czy w jednej szkole może być realizowany program indywidualizacji nauczania i program rozwojowy, bądź inne projekty finansowane ze środków europejskich?

Czy koordynator działa na podstawie upoważnienia organu prowadzącego szkoły?

Jaki jest wymagany wkład własny w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL w 2011 r.

Czy szkoły filialne mogą brać udział w projekcie PO KL?

Strona 3 z 7 stron  < 1 2 3 4 5 >  Ostatnia ›