Seminarium Developing Inclusive Entrepreneurship Strategies - EC OECD Capacity Building Seminar w Brukseli w dniach 27-28.06.2013 r.

Komisja Europejska organizuje seminarium na wysokim szczeblu z cyklu „Capacity Building" pt. Rozwój strategii włączania przedsiębiorstw w dniach 27-28 czerwca 2013 r., w Brukseli, Seminarium organizowane jest wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisję Europejską. Rozpoczyna się o 08.30 w dniu 27 czerwca i kończy się o 13.00 w dniu 28 czerwca.

Promowanie i wspieranie samozatrudnienia i zakładania przedsiębiorstw jest nadal słabo rozwinięte w wielu krajach, w szczególności dotyczy to grup, które są w niekorzystnej sytuacji lub słabo reprezentowane na rynku pracy i przedsiębiorczości, np. bezrobotni, młodzież, seniorzy, imigranci, kobiety, osoby niepełnosprawne. Potencjał schematów włączania przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu, nadal nie jest w pełni wykorzystywany.

Seminarium ma na celu wsparcie decydentów w każdym państwie członkowskim UE, aby dowiedzieli się oni więcej o tym, jak mogą wykorzystać EFS do promowania przedsiębiorczości poprzez inne grupy niedostatecznie reprezentowane w danym kraju i w jaki sposób działać w ramach międzynarodowej sieci, aby maksymalnie rozszerzyć jej zasięg na innych decydentów i osoby, które bezpośrednio pracują w tym obszarze. Pomoże to decydentom zrozumieć jak politykę włączania przedsiębiorczości można połączyć z innymi politykami i jak można je połączyć w spójne strategie. Nacisk podczas seminarium zostanie położony na kluczowe czynniki rozwoju strategii włączeniowych, programów i działań. W szczególności będzie rozważane w jaki sposób strategie włączeniowe dot. przedsiębiorczości mogą być połączone z głównymi nurtami polityki i w jaki sposób mogą one być zawarte w programach finansowanych przez EFS, zwracając szczególnie uwagę na nowy okres programowania 2014 - 2020.

Poszczególni delegaci zgłoszeni z państw członkowskich będą współpracować z przedstawicielami OECD, Komisją Europejską i ekspertami międzynarodowymi w celu wymiany wiedzy, podejścia strategicznego i zdobycia praktycznego doświadczenia. Seminarium wykracza poza tradycyjne budowanie potencjału (ang. 'vertical capa city building), dążąc do budowy silnej sieci współpracy wśród uczestników i pozwoli na wysoki stopień interakcji między uczestnikami i ekspertami. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich programów i polityk w ramach dyskusji. Proponowany program seminarium w języku angielskim znajduje się w załączniku.

To wydarzenie jest częścią serii seminariów na wysokim szczeblu w odniesieniu do budowania zdolności, które są przeznaczone do:

• Budowanie europejskiej sieci decydentów i praktyków w dziedzinie przedsiębiorczości i zapewnia dostęp do OECD i doświadczeń Komisji Europejskiej.
• Udział i wspieranie projektów przedsiębiorczości jako inicjatyw, które mogą być wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• wymiana dobrych praktyk związanych z planowaniem, rozwojem i wdrażaniem strategii przedsiębiorczości i projektów.
• Dalszy rozwój potencjału decydentów w państwach członkowskich UE w tej dziedzinie.

Komisja zapewnia pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. W tym celu, po wypełnieniu i przesłaniu na wskazany w formularzu adres, biuro odpowiedzialne za kwestie podróży będzie kontaktować się bezpośrednio z zainteresowanymi uczestnikami. Proszę nie robić w związku z tym żadnych planów podróży i nie kupować biletów bezpośrednio, ponieważ Komisja nie może wówczas zapewnić zwrotu kosztów.

W celu potwierdzenia uczestnictwa i wzięcia udziału w warsztatach należy odesłać załączony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres (EMPL-ENTREPRENEURSHIP-EXPERTS@ec.europa.eu ), tak szybko, jak to tylko możliwe. Prosimy nie wysyłać formularza zgłoszeniowego do sekretariatu Komitetu EFS. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn nie mogliby Państwo uczestniczyć, jest możliwe przekazania zaproszenia do innego wysokiego rangą decydenta ze swojego otoczenia, która ma stosowne doświadczenie w polityce dot. przedsiębiorczości na poziomie krajowym lub regionalnym. Warsztaty odbędą się w języku angielskim

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.