Pytania dotyczące PEFS 2007

W jaki sposób należy wypełnić Formularz PEFS 2007 w przypadku zatrudnienia subsydiowanego?

Co należy zaznaczyć w Formularzu PEFS 2007 w polu „Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa” w przypadku uczestników, którzy kontynuują udział w projekcie, gdy do wyboru jest tylko TAK lub NIE

W ramach Poddziałania 6.1.1. realizowane są projekty, w których udzielane są środki w ramach pomocy publicznej (subsydiowane zatrudnienie), czy powinno się wówczas wypełniać zakładkę „Dane instytucji”? Jeżeli tak, to jaki rodzaj wsparcia wybieramy w polu „szczegóły wsparcia”?

Jak w ramach Formularza PEFS 2007 wykazywać osoby niepełnosprawne skoro są to dane wrażliwe?

W Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 zapisano, że „na projektodawcę nakłada się obowiązek aktualizacji danych osób bądź instytucji objętych wsparciem w ramach projektu w zakresie danych teleadresowych(przed zakończeniem udziału

Jeżeli jeden uczestnik projektu przychodzi na trzy szkolenia o różnych tematach, to czy w Formularzu PEFS 2007 wykazujemy go, że skorzystał z formy wsparcia: „szkolenie” trzy razy czy tylko raz?

Czy należy wykazywać osoby samozatrudnione w zakładce „Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy)”? W tym przypadku taki sposób określania i wykazywania w projekcie osób tzw. samozatrudnionych wprowadzanie spójności pomiędzy danymi w załączniku nr 2 do wniosku o płatność Tab. 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie (wliczamy przedsiębiorstwa), a Formularzem PEFS 2007, (system nie wlicza przedsiębiorstw tzw. samozatrudnionych do ogólnej ,,Liczby instytucji biorących udział w projekcie”- wlicza ich do Liczby uczestników indywidualnych biorących udział w projekcie).

Jak traktować i wykazywać osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające co najmniej 1 pracownika (poza właścicielem), które zgłosiły samych siebie oraz swoich pracowników?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające 2-9 osób. Co w przypadku osób samozatrudnionych? Czy właściciele firm mogąbraćudział w projekcie i w jaki sposób wykazywaćich udział w Formularzu PEFS 2007?

Jak określić moment zakończenia udziału uczestnika w projekcie w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (zadanie realizowane w projektach systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3). Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, natomiast, którą datę należy wskazać jako moment zakończenia udziału w projekcie: czy jest to data podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, któremu zrefundowano koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy?

Strona 2 z 3 stron  < 1 2 3 >