Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu VII innowacyjny

Dnia 24 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/VII/IN/10 na projekty w ramach:

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Tematy:

  1. „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży' oraz|
  2. „Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy:„Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży" lub „Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym". Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 24 maja 2010 r. do 15 września 2010 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota 10 434 197,00 zł. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu przygotowania województwa zachodniopomorskiego do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zorganizuje spotkania omawiające dokumentację konkursową ogłoszonego 24 maja 2010 roku konkursu, które odbędzie się: 31.05.2010 roku w godz. od 09.00 do 11.15 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej numer 127 na I piętrze. Podczas spotkania zostanie przedstawiona dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz możliwości jakie niesie ze sobą Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013, koncentrujący swoje wsparcie m.in. na obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej oraz rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Uczestnikami będą osoby i przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu, w terminie podanym powyżej w godzinach od 9.00 do 11.15 Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji ze względu na ograniczoną ilość miejsc pod nr tel (91) 42 56 163/164. Jednocześnie informujemy iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Punkcie Konsultacyjnym EFS (pok. 211) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie (pok. 25) ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.