Aktualności

Dodano przez: admin

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu 1/VII/IN/10 prowadzony był do dnia 15 września 2010 r., w związku z tym posiedzenie KOP zostało wyznaczone na dzień 8 października 2010 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, odnośnie oceny części 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego, stwierdzono nieścisłość w obowiązującej Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10 z dnia 25 maja 2010 r., w konsekwencji czego zaktualizowano zapis w części 3.4

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, odnośnie oceny części 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego, stwierdzono nieścisłość w obowiązującej Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10 z dnia 24 maja 2010 r., w konsekwencji czego zaktualizowano zapis w części 3.4 Wymagane rezultaty i wartość dodana, ppkt 3.4.1 przedmiotowej dokumentacji, określający liczbę punktów, które moż...

Dodano przez: admin

Powodem wprowadzenia do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapisów dotyczących sposobu wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w przypadku podmiotów o których mowa wart. 3 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych było zapewnienie przejrzystości i równego traktowania wszystkich podmiotów. Art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje na etap ubiegania się o dofinansowanie.

Dodano przez: admin

Dnia 25 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/VIII/IN/10 na projekty w ramach:

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki