Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/VIII/IN/10

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

  • projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów,
  • projekty odrzucone - nie rekomendowane do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem lub minimum 60% punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej lub w wyniku nie spełnienia kryteriów horyzontalnych.

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP), co oznacza, że kwoty te mogą ulec zmianie po ewentualnych negocjacjach. Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wnioski nie spełniające jednego lub więcej kryteriów horyzontalnych są odrzucane w części A Karty, ale oceniający jest zobowiązany do dokonania oceny spełniania przez wniosek kryteriów merytorycznych i ewentualnie kryteriów strategicznych. Wniosek taki otrzymuje od oceniającego punkty w części B Karty, a proponowana kwota dofinansowania wynosi zawsze 0 zł. W przypadku, gdy z Karty wynika, iż projekt nie spełnił kryteriów horyzontalnych, Sekretarz nie oblicza średniej arytmetycznej punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne, w tym przypadku uznaje się, iż projekt otrzymał 0 punktów.
Pisma informujące projektodawców o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2010 r. Wraz z pismem zostaną przesłane kserokopie kart oceny merytorycznej.
W ramach konkursu przewidziano kwotę 10 696 608,00 zł na dofinansowanie projektów; w tym:

  • rezerwa na negocjacje: 534 830,40 zł;
  • rezerwa na odwołania: 534 830,40 zł.

Do dofinansowania rekomendowano wniosek na kwotę 1 084 750,00 zł.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.