Ogłoszenie konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12 w ramach Priorytetu VIII

Dnia 11 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12 na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania:

8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności".

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 10 sierpnia br.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu pomocy projektodawcom w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 organizuje spotkanie omawiające dokumentację konkursową dla projektów współpracy ponadnarodowej Poddziałania 8.1.3, które odbędzie się:

21.06.2012 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej na I piętrze

Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej ww. konkursu oraz wytyczne Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu.

Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) pod nr tel. (91) 42 56 163/164.

Jednocześnie informujemy, iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności.