PONADNARODOWE FORUM PARTNERSKIE W BELGII

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii, w dniach 21-22 maja br. w Brukseli organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji z Polski oraz Belgii.

W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r. (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. oraz konkursów z 2012 r., których nabór nadal jest otwarty są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl oraz w załączeniu) oraz Beneficjenci projektów standardowych i innowacyjnych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionej w języku angielskim fiszki projektowej oraz formularza dotyczącego potencjału projektodawcy (wzory w załączeniu).

Zakres tematyczny Forum jest powiązany z tematyką konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej, które w tej chwili jest ogłoszony w Belgii. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursów znajdą Państwo poniżej oraz w załączonej prezentacji.

Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).

Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (osoby), które wezmą udział w Forum. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl i katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl, termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 10 maja br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w Belgii. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KIW ze wskazanymi poniżej osobami.

Szczegóły dotyczące konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej EFS ogłoszonych w Belgii (pełna charakterystyka konkursów w języku angielskim znajduje się w załączniku).

Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii ogłosiła dwa konkursy (typ 2 i 4) na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu 5 "Ponadnarodowość" belgijskiego programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF -Goal 2 Programme 2007 -2013) .

W ramach konkursów wspierane będą działania mające na celu:

 • Aktywizację zawodową (talentów) i długotrwałą integrację na rynku pracy.
 • Promocję integracji społecznej grup defaworyzowanych poprzez wsparcie szyte na miarę potrzeb.
 • Dostosowanie struktury przedsiębiorstw i organizacji do potrzeb społecznych.

Zakres współpracy w ramach konkursów:

 • Wzmocnienie potencjału organizacji publicznych i prywatnych na rzecz lepszego wsparcia grup docelowych poprzez zastosowanie dobrych praktyk i instrumentów wypracowanych we współpracy ponadnarodowej.
 • Współpraca pomiędzy różnymi projektami, partnerstwo ponadnarodowe jest celem.

Modele współpracy przewidziane dla konkursów:

 • Wspólne wypracowanie rozwiązań z partnerem ponadnarodowym (produkt musi znaleźć zastosowanie we Flandrii).
 • Adaptacja rozwiązań (badania i porównanie odpowiednich produktów, rozwiązań, metod z kraju partnera ponadnarodowego i dostosowanie najlepszego rozwiązania do kontekstu Flandrii).
 • Eksport rozwiązań (zastosowanie rodzimych produktów/instrumentów/metod w kraju partnera ponadnarodowego).

Fazy projektu:

 • Faza I: analizy i badania, opracowanie planu działania (max. 3 miesiące)
 • Faza II: analizy porównawcze (ponadnarodowe), wizyty studyjne, oceny ekspertów obszarowych, opracowanie metodologii/narzędzia oraz jego walidacja (max. 15 miesięcy)
 • Faza III: testowanie, wdrożenie i upowszechnianie (max. 6 miesięcy)

Dane dotyczące poszczególnych typów konkursów:

Typ 2:

 • Projektodawcy w ramach konkursu belgijskiego : instytucje publiczne oraz organizacje takie jak związki zawodowe, organizacje pracodawców|
 • Alokacja na konkurs: 2 500 000 EUR|
 • Max. wysokość dofinansowania: 250 000 EUR
 • Nabór wniosków: ciągły do końca 2014 r.

Typ 4:

 • Projektodawcy w ramach konkursu belgijskiego: organizacje prywatne
 • Alokacja na konkurs: 1 500 000 EUR
 • Max. wysokość dofinansowania: 250 000 EUR
 • Max. okres realizacji projektu: 24 miesiące
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2013 r.
 • Nabór wniosków: 1.04.2013-30.06.2013 r. (nowa runda od 01.07.2013 r.).

Finansowanie współpracy ponadnarodowej: zasada wzajemności.

Więcej szczegółów dotyczących wymogów konkursowych, w tym zasad finansowania znajdą Państwo w załączonej prezentacji Agencji EFS we Flandrii.

W przypadku pytań związanych z zasadami realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w Polsce, uprzejmie proszę o kontakt z KIW:

Zespół ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej:
Katarzyna Tyczko - Koordynator prac Zespołu, tel.: (22) 378 31 59, e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl
Maciej Jamrozik, tel.: (22) 378 31 62, e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl
Beata Rybicka-Dominiak, tel.: (22) 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl
Magdalena Karczewska, tel. +48 22 378 31 63, e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.