Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/IN/11

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów na posiedzeniu nr 4 i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

  • projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów,
  • projekty odrzucone - nie rekomendowane do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem lub minimum 60% punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP), co oznacza, że kwoty te mogą ulec zmianie po ewentualnych negocjacjach.

Dodatkowo informujemy, iż kwota alokacji uzależniona jest od aktualnego kursu euro oraz wynika z algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu. Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie możliwość wstrzymania procedury podpisywania umów w momencie obniżenia kursu euro w kolejnych miesiącach.
Pisma informujące Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej zostaną wysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r. Wraz z pismami zostaną przesłane kserokopie kart oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.