Informacja w sprawie Harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12

Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., Instytucja Organizująca Konkurs zobowiązana jest do zamieszczania na swojej stronie internetowej szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i naboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie).

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzony przez Dyrektora WUP w Szczecinie Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12 w ramach Działania 8.1.

Zgodnie z Dokumentacją Konkursową, II posiedzenie KOP zostało zaplanowane na dzień 13 grudnia 2012 r., a termin warunkujący przekazanie wniosków na to posiedzenie upływał z dniem 26 listopada br. Ze względu jednak na fakt, iż pierwszy wniosek, oceniony pozytywnie formalnie, wpłynął do Urzędu w dniu 23 listopada 2012 r., termin posiedzenia KOP został odpowiednio przesunięty.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów zaplanowano na:

- 28 grudnia 2012 r. - termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu upłynął z dniem 17 grudnia 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, iż konkurs nr 1/8.1.3/PWP/12 został zamknięty z dniem 31.12.2012 r.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.