Informacja o zatwierdzeniu listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, zawierającą: projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Projekty odrzucone - nie rekomendowane do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem lub minimum 60% punktów
w poszczególnych częściach oceny merytorycznej lub w wyniku nie spełnienia kryteriów horyzontalnych.

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Ponadto, informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wnioski nie spełniające kryteriów dostępu weryfikowanych na ocenie merytorycznej lub kryteriów horyzontalnych są odrzucane w części A Karty, ale oceniający są zobowiązani do dokonania oceny spełniania przez wniosek kryteriów merytorycznych i ewentualnie kryteriów strategicznych.

Wnioski takie otrzymują od oceniających punkty w części B Karty, a proponowana kwota dofinansowania wynosi zawsze 0 zł. W przypadku, gdy projekt nie spełnił kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej lub kryteriów horyzontalnych, Sekretarz nie oblicza średniej arytmetycznej punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne, w tym przypadku uznaje się, iż projekt otrzymał 0 punktów.
Pisma informujące projektodawców o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłanew nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r. Wraz z pismem zostaną przesłane kserokopie kart oceny merytorycznej.

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 2 500 000,00 zł;
w tym:

  • rezerwa na negocjacje: 125 000,00 zł;
  • rezerwa na odwołania: 125 000,00 zł.

W wyniku prac KOP, trwających w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r., zgodnie z listą rankingową, do dofinansowania rekomendowano wnioski na łączną kwotę 1 780 896,00 zł.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12 został zamknięty.