Informacja o przebiegu prac III posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12

Dodano przez: admin

W wyniku prac III posiedzenia KOP w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12, trwających w okresie od 31 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r., nie rekomendowano wniosków do dofinansowania.

Do oceny merytorycznej został przekazany jeden wniosek, który posiadał uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej i został skierowany do ponownej oceny formalnej. W wyniku błędnej korekty wniosku, projekt został odrzucony na etapie ponownej oceny formalnej i nie został przekazany do oceny merytorycznej. W związku z powyższym, IOK nie ma podstawy do utworzenia listy rankingowej wniosków.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12 został  zamknięty.