Aktualności

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów, którzy złożyli Deklarację poufności w ramach posiedzenia nr 1 w ramach konkursu nr 1/9.2/IN/11.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów nr 1 o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/9.2/IN/11 zawartych do dnia 30 grudnia 2011 r.

Dodano przez: admin

Instytucja Zarządzająca PO KL działając na podtsawie uchwały nr 72 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 10 lutego br. zatwierdziła w dniu 17 lutego br. Plany Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII i IX. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą jedynie wrpowadzenia częsci D dotyczących projektów innowacyjnych.

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż został zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego w ramach PO KL - wersja z dn. 10 lutego 2011 r., obowiązujący od dnia 10 lutego 2011r. Wzór został sporządzony w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. dokumenty stanowiące System Realizacji PO KL oraz uwzględnia zmiany wprowadzone erratą do Zasad finansowania PO KL.

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż dostępna jest nowa wersja dokumentu „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL".

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszym kwartale 2011 roku odbędą się dwa szkolenia z zakresu projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej zorganizowane przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie i Koszalinie. Poniżej podajemy szczegóły dotyczące w/w szkoleń oraz dane kontaktowe w celu zgłoszenia na szkolenie.

Dodano przez: admin

Informujemy, iż została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W ramach dokumentu doprecyzowano zapisy rozdziału 7 Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych oraz ich rozszerzenie o zapisy wynikające z dokumentu Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW) „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL" w zakresie strategii i walidacji.