2023

Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku

Badanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawartej w 2010 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Badanie przeprowadzone zostało w miesiącach wrzesień – grudzień 2023 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy z  terenu województwa zachodniopomorskiego, na łacznej próbie 6 505 respondentów.

 

Bezrobotni obywatele Ukrainy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Badanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2022 r. na podstawie Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a zachodniopomorskimi powiatowymi urzędami pracy. Problematyka badania obejmowała m.in kompetencje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych obywateli Ukrainy, doświadczenia i uwarunkowania związane z podejmowaniem zatrudnienia, motywacje migracyjne, przewidywania i plany dotyczące pobytu i pracy w Polsce, a także aktywność edukacyjną oraz chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

Opis głównych dokumentów strategicznych dla województwa zachodniopomorskiego, które ukierunkowują działania w zakresie rynku pracy (Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku, Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego, Polityka Rynku Pracy Województwa Zachodniopomorskiego, Polityka Gospodarcza Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030)

Informacje są pomocne przy podejmowaniu decyzji, w zakresie wydatkowania środków z KFS na rok 2023 w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.