Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Badań Rynku Pracy

Partnerstwo Lokalnege Na Rzecz Badań Rynku Pracy - realizowane jest w ramach zawartej w 2010 roku umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podjęte działania w ramach Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, umożliwią monitorowanie  procesów społeczno-gospodarczych w regionach oraz powiatach województwa zachodniopomorskiego, a co za tym idzie, pozwalają na podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców powiatów poprzez dostarczenie instytucjom wspierającym rozwój zatrudnienia niezbędnych informacji i danych, dotyczących planowanych form oraz kierunków działań aktywizujących zgodnych
z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Badanie rynku pracy i jego elementów w różnych aspektach jest niezmiernie ważne, bowiem poznanie przyczyn problemów występujących na jego obszarze oraz właściwy dobór narzędzi potrzebnych do przeciwdziałania bezrobociu  i kreowania zatrudnienia, pozwola na podjęcie adekwatnych działań ułatwiających szybsze reagowanie na dynamiczne zmiany, jakie na nim zachodzą. Jednym z takich działań  jest wspólna realizacja cyklicznego badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego".

Głównym celem prowadzonego badania, jest poznanie rzeczywistego obrazu sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z terenu naszego województwa, poprzez poznanie m.in. szans i barier związanych ze znalezieniem zatrudnienia, aktywności edukacyjnej, przyczyn utraty pracy, postaw wobec różnych form zatrudnienia oraz mobilności zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Zachęcamy Państwa do  zapoznania się z wynikami badań.