Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących w tym państwie.

Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa w przypadku, gdy:

 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był spełniony na terenie Polski;
 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11 Rozporządzenia 987/2009 - jesteś pracownikiem powracającym i podczas ostatniej pracy za granicą posiadałeś miejsce zamieszkania w Polsce.

W takim przypadku:

 • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy:
 1. wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (pobierz);
 2. oświadczenie o sposobie rozwiązania stosunku pracy;
 3. oświadczenie o miejscu zamieszkania, jeśli ostatnie państwo pracy najemnej było inne niż Polska;
 4. oświadczenie o okresach zatrudnienia za granicą;
 5. zaświadczenie o rejestracji osoby bezrobotnej;
 6. dokumenty potwierdzające okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych
  • w przypadku pracy najemnej: świadectwa pracy, umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz z rachunkami,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie z ZUS, potwierdzające wysokości podstawy, od której naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 7. dokumenty potwierdzające okresy pracy najemnej lub działalności gospodarczej za granicą:
 • U1 - w przypadku zaznaczenia „Tak" w pkt 3,
 • inne dokumenty - w przypadku zaznaczenia „Nie" w pkt 3.

Bezrobotny ubiegający się w Polsce o prawo do zasiłku musi spełniać wymogi określone do przyznania tego prawa zgodnie z polskim ustawodawstwem. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku w Polsce zalicza się także okresy pracy najemnej oraz prowadzonej działalności w innych krajach UE/EOG/Szwajcarii (zasada sumowania okresów). Okresy takie potwierdzane są na wniosek bezrobotnego na formularzu U1 przez właściwe zagraniczne instytucje. W sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada formularza U1, WUP może wystąpić do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia- w drodze dokumentów SED.


Za dzień udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku należy uznać:

 • dzień złożenia przez bezrobotnego tzw. dokumentu przenośnego U1
 • złożenie dokumentacji przez bezrobotnego, na podstawie której zagraniczna instytucja właściwa potwierdziła okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.

W zakładce "Wykaz instytucji zagranicznych (łącznikowych i właściwych)" znajdziecie Państwo wykaz dokumentów pomocniczych do potwierdzenia przez zagraniczną instytucję okresów zaliczanych przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych (U1 - dla bezrobotnego, SED - dla instytucji).