Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych do Polski

Bezrobotny, który nabył prawo do zasiłku w innym niż Polska kraju UE/ EOG/ Szwajcarii/ Wielkiej Brytanii*, ma prawo przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek w Polsce przez okres od 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy, w wysokości jaka została ustalona przez zagraniczną instytucję właściwą.

Przed przyjazdem do Polski bezrobotny powinien zwrócić się o wydanie dokumentu przenośnego U2 - potwierdzającego zachowanie prawa do zasiłku. Jeśli bezrobotny nie posiada takiego formularza, wojewódzki urząd pracy wystąpi bezpośrednio do zagranicznej instytucji właściwej ds. bezrobocia o potwierdzenie wymaganych informacji w drodze tzw. dokumentów SED.

* WAŻNE: O transfer zasiłku z Wielkiej Brytanii do Polski mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które podlegały ustawodawstwu tego państwa przed końcem 2020 r. Przepisy nie przewidują transferu zasiłku w stosunku do osób, które przybędą do Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r. oraz nigdy nie pracowały w tym państwie przed 31.12.2020 r.

Bezrobotny z prawem do zasiłku, po przyjeździe do Polski w celu poszukiwania pracy:

  • powinien zgłosić się w terminie 7 dni, od dnia wyjazdu, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce powiatowego urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba poszukująca pracy;
  • złożyć we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Pracy:
  1. Wniosek o transfer zasiłku;
  2. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu U2 albo dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku;
  3. Zaświadczenie z PUP o rejestracji jako osoba poszukująca pracy.

Osoba poszukująca pracy w Polsce z prawem transferu zasiłku, musi pozostawać w dyspozycji PUP i podlegać procedurom kontrolnym tak jak bezrobotny. Ponadto jest obowiązana informować PUP o każdej okoliczności powodującej zmianę jej sytuacji w zakresie prawa do zasiłku.

Zasiłek dla osoby poszukującej w Polsce pracy nie jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą w państwie, z którego transferowany jest zasiłek.

Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą (o ile nie wykorzystano już całego okresu zasiłkowego), bezrobotny powinien powrócić do kraju, w którym nabył prawo do zasiłku najpóźniej ostatniego dnia transferu zasiłku.

Zasadą jest, że transfer zasiłku przysługuje na okres do 3 miesięcy, ale w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przedłużenie okresu transferu maksymalnie do 6 miesięcy. Aby przedłużyć okres transferu zasiłku, osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku, przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu. Możliwe jest także złożenie od razu wniosku o transfer zasiłku na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Bezrobotny chcący przedłużyć okres transferu zasiłku dla bezrobotnych o kolejne 3 miesiące musi uzasadnić, dlaczego nie udało mu się znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie kraju, do którego zasiłek jest transferowany. Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o transfer zasiłku do Polski osoby zamieszkałej na terenie powiatu: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecina i miasta Świnoujście.

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku o transfer zasiłku do Polski osoby zamieszkałej na terenie powiatu: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego, sławieńskiego i świdwińskiego oraz miasta Koszalina.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.