Dokument przenośny U2 (transfer zasiłku z Polski)

Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim UE/EOG/Szwajcarii oraz prawo do zachowania praw nabytych, tj. wypłaty polskiego zasiłku za granicą.

W tym celu bezrobotny może zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkiego urzędu pracy, o wydanie dokumentu U2, potwierdzającego prawo transferu zasiłku z Polski do innego państwa UE/EOG/Szwajcarii, w którym bezrobotny zamierza poszukiwać pracy.

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, ubiegająca się o dokument przenośny U2 powinna:

  • pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, minimum przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony);
  • zgłosić zamiar wyjazdu we właściwym powiatowym urzędzie pracy i złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 w wojewódzkim urzędzie pracy - co najmniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

W celu uzyskania dokumentu U2 należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie dokumentu U2,
  2. Zaświadczenie z PUP,
  3. Pouczenie.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu albo jeśli termin wyjazdu opóźni się o więcej niż 7 dni, należy niezwłocznie powiadomić o tym wojewódzki urząd pracy oraz zwrócić formularz U2.

WAŻNE: Przed wyjazdem za granicę należy zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń zdrowotnych w kraju poszukiwania pracy (na okres do 3 miesięcy na podstawie dokumentu U2).

Po przyjeździe do państwa poszukiwania pracy:

  • osoba bezrobotna powinna zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w terminie 7 dni od daty wyjazdu z Polski, celem zarejestrowania się jako poszukująca pracy. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować utratę prawa do zasiłku.
  • osoba bezrobotna musi pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy i podlegać tamtejszym procedurom kontrolnym, a także jest zobowiązana do informowania tamtejszych służb o każdym przypadku powodującym zmianę sytuacji osoby bezrobotnej.

Bezrobotny, który pobierał transferowany zasiłek dla bezrobotnych, poszukiwał pracy w innym państwie UE/EOG/Szwajcarii i powrócił do Polski, zachowuje prawo do kontynuowania wypłaty zasiłku na podstawie polskiego ustawodawstwa (o ile nie wykorzystał już całego okresu zasiłkowego), gdy zgłosi się w powiatowym urzędzie pracy, najpóźniej ostatniego dnia transferu zasiłku.

Transfer zasiłku może odbywać się dwa razy między dwoma okresami zatrudnienia, ale nie może trwać łącznie dłużej niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć okresu posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu transferu zasiłku jest zobowiązana do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, wniosku wraz z uzasadnieniem, na miesiąc przed upływem 3 miesięcy transferu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpatruje wnioski o wydanie dokumentu przenośnego U2 osoby ostatnio zamieszkałej na terenie powiatu: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecina i miasta Świnoujście.

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku o wydanie dokumentu przenośnego U2 osoby ostatnio zamieszkałej na terenie powiatu: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego, sławieńskiego i świdwińskiego oraz miasta Koszalina.

Wydanie dokumentu przenośnego U2 nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu.