Dokument przenośny U1 - potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce

Bezrobotny, który ubiega się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii i chce, aby okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnione w Polsce zostały uwzględnione przez zagraniczną instytucję właściwą, powinien wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego urzędu pracy o wydanie dokumentu przenośnego U1.

W dokumencie przenośnym U1 mogą być potwierdzone tylko takie okresy, które zgodnie z polskim ustawodawstwem są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych. Okresy edukacji, świadczenia usług na podstawie umów o dzieło czy odbywania stażu i pobierania z tego tytułu stypendium nie są potwierdzane przez polską instytucję właściwą.

W szczególności, aby otrzymać dokument przenośny U1, osoba zainteresowana powinna złożyć we właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania lub pobyt w Polsce wojewódzkim urzędzie pracy:

  1. Wniosek o wydanie dokumentu U1;
  2. Oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, zatrudnienia prowadzenia działalności na własny rachunek w Polsce, tj.: 
  • świadectwa pracy (w celu potwierdzenia osiągniętych dochodów lub w przypadku zatrudnienia na niepełny etat należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto w ujęciu miesięcznym, podpisane przez osobę uprawnioną druki RMUA lub zaświadczenie wydane przez ZUS o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ujęciu miesięcznym);
  • umowy zlecenia wraz z rachunkami lub zaświadczenie wydane przez ZUS o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ujęciu miesięcznym z tytułu wykonanych umów zlecenia;
  • zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o wysokości podstaw, od których odprowadzone zostały ww. składki;
  • w przypadku osób, które odbyły służbę wojskową – kserokopię książeczki wojskowej lub zaświadczenie z wyszczególnionymi okresami służby;
  • inne dokumenty takie jak np.: zaświadczenia wydane przez ZUS o okresach pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i o wysokości podstaw, od której naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy itp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpatruje wnioski o wydanie dokumentu przenośnego U1 osoby ostatnio zamieszkałej na terenie powiatu: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecina i miasta Świnoujście.

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku o wydanie dokumentu przenośnego U1 osoby ostatnio zamieszkałej na terenie powiatu: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego, sławieńskiego i świdwińskiego oraz miasta Koszalina.

Wydanie dokumentu przenośnego U1 nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.