Dokument przenośny U1

Zasada sumowania okresów pracy i ubezpieczenia jest skierowana do pracownika, który występuje o świadczenie z tytułu bezrobocia.

Instytucja właściwa kraju, w którym pracownik ubiega się o to świadczenie ma obowiązek wziąć pod uwagę okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia spełnione także w innych krajach.

W przypadku państw członkowskich UE dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia jest formularz U1, o który bezrobotny może sam wystąpić do właściwej instytucji państwa zatrudnienia. Jeśli osoba bezrobotna tego nie zrobi, wojewódzki urząd pracy w Polsce uzyska te informacje w drodze wymiany dokumentach SED od instytucji właściwej z odpowiedniego państwa UE.W przypadku pracy w krajach Unii Europejskiej od 1 maja 2010 r. sumowaniu podlegają zarówno okresy pracy najemnej, czyli
np.: umowy o pracę, umowy zlecenia, jak też pracy na własny rachunek.

Bezrobotny, który zamierza starać się o zasiłek w innym państwie UE niż Polska, w celu potwierdzenia okresów zatrudnienia, ubezpieczenia, prowadzonej na własny rachunek w Polsce działalności gospodarczej na formularzu U 1, powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

W szczególności, aby otrzymać formularz U1, osoba zainteresowana powinna złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy:

  1. Wniosek o wydanie dokumentu U1 (pobierz);
  2. Kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Polsce (potwierdzone za zgodność z oryginałem), tj.:
    • świadectwa pracy z zaświadczeniem od pracodawcy o dochodach z tytułu zatrudnienia lub druki RMUA;
    • umowy zlecenia wraz z rachunkami lub zaświadczenie z ZUS o podstawach zadeklarowanych z tytułu wykonywanych umów zlecenia;
    • zaświadczenia o okresach zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, o okresach służby wojskowej, okresach pozbawienia wolności w Polsce;
    • zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o wysokości podstaw, od których odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.