Dokument przenośny U1

Zasada sumowania okresów pracy i ubezpieczenia jest skierowana do pracownika, który występuje o świadczenie z tytułu bezrobocia.

Instytucja właściwa kraju, w którym pracownik ubiega się o to świadczenie ma obowiązek wziąć pod uwagę okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia spełnione także w innych krajach.

W przypadku państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia jest formularz U1, o który bezrobotny może sam wystąpić do właściwej instytucji państwa zatrudnienia. Jeśli osoba bezrobotna tego nie zrobi, wojewódzki urząd pracy w Polsce uzyska te informacje w drodze wymiany dokumentach SED od instytucji właściwej z odpowiedniego państwa. W przypadku pracy w krajach Unii Europejskiej od 1 maja 2010 r. sumowaniu podlegają zarówno okresy pracy najemnej, czyli np.: umowy o pracę, umowy zlecenia, jak też pracy na własny rachunek.

Bezrobotny, który zamierza starać się o zasiłek w innym państwie UE/EOG/Szwajcarii niż Polska, w celu potwierdzenia okresów zatrudnienia, ubezpieczenia, prowadzonej na własny rachunek w Polsce działalności gospodarczej na formularzu U1, powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

W szczególności, aby otrzymać formularz U1, osoba zainteresowana powinna złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy:

  1. Wniosek o wydanie dokumentu U1 (pobierz);
  2. Kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Polsce (potwierdzone za zgodność z oryginałem), tj.:
  • świadectwa pracy z zaświadczeniem od pracodawcy o dochodach z tytułu zatrudnienia lub druki RMUA;
  • umowy zlecenia wraz z rachunkami lub zaświadczenie z ZUS o wysokości zarobków brutto za każdy przepracowany miesiąc i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wykonanych umów zlecenia;
  • zaświadczenia o okresach: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej i/lub okresach pozbawienia wolności w Polsce;
  • zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o wysokości podstaw, od których odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.