Wykaz instytucji zagranicznych (łącznikowych i właściwych)

Jeżeli bezrobotny pracował w jednym z państw UE/EOG/Szwajcarii i nie posiada dokumentu przenośnego U1 należy zwrócić się do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia z wnioskiem o jego wydanie.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą.

Adresy instytucji państw, które stosują przepisy unijne znajdują się na stronie Komisji  Europejskiej:

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?cid=27351&langId=pl