BREXIT

BREXIT a kwestia zasiłku dla bezrobotnych po pracy w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania (UK) opuściła Unię Europejską (UE) z końcem dnia 31 stycznia 2020 r. Tym samym, 1 lutego 2020 r. jest pierwszym dniem, w którym UE liczy 27, a nie 28 państw członkowskich.

Niemniej jednak do 31 grudnia 2020 r. we wzajemnych relacjach obowiązywał tzw. „okres przejściowy”, podczas którego Wielka Brytania była traktowana jak państwo członkowskie UE, z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym.

Od 1 stycznia 2021 r. kwestię uprawnień z zabezpieczenia społecznego osób zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii regulują:

  • Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.1.2020) – dotyczy osób, które w dniu zakończenia okresu przejściowego, tj. 31 grudnia 2020 r., nadal zamieszkiwały i pracowały w Wielkiej Brytanii oraz które utraciły pracę na terytorium Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym lub przed nim. Osoby, do których ma zastosowanie „Umowa o wystąpieniu” mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w tym państwie oraz transferować go do Polski. Mogą również niezmiennie ubiegać się o przyznanie zasiłku w Polsce, na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i otrzymać go w ramach wyjątku, po udokumentowaniu faktu zachowania w Polsce zwykłego miejsca zamieszkania podczas zatrudnienia za granicą, ocenianego na podstawie stosownego oświadczenia.
  • Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z Jednej Strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Drugiej Strony (Dz. Urz. UE L 444 z 31.12.2020) – dotyczy osób, które nigdy nie pracowały i nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., a które przybędą dopiero od 1 stycznia 2021 r. Nowe zasady, dotyczące zasiłków dla bezrobotnych opisane w ww. umowie obejmują węższą kategorię osób niż miało to miejsce w ramach dotychczasowej swobody przepływu osób między UE a UK jako państwem członkowskim. Między innymi „Umowa Handlowa” nie przewiduje możliwości transferu zasiłku dla bezrobotnych. Co więcej, o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych będzie można ubiegać się wyłącznie w państwie ostatniego zatrudnienia.

Ważne informacje na temat BREXITU można uzyskać na oficjalnej witrynie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.brexit.gov.pl/.

Dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia/zatrudnienia/lub pracy na własny rachunek na terenie Wielkiej Brytanii są:

  • dokument przenośny U1 (PD U1) – wydany na wniosek bezrobotnego,
  • SED U002 oraz SED U017 – wydany na wniosek WUP, poprzez elektroniczny system wymiany informacji (EESSI).

Ponadto wcześniej wydane przez brytyjską instytucję właściwą (HM Revenue and Customs) dokumenty E 301 nie tracą mocy.