Zabezpieczenie społeczne w UE/EOG/Szwajcarii (Kontakt do wszystkich instytucji w regionie)

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku przyjęto regulacje prawne, zapewniające łączność między odrębnymi systemami państw członkowskich w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Obejmują one świadczenia z tytułu: bezrobocia, choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, świadczeń inwalidzkich, emerytur, świadczeń związanych ze śmiercią żywiciela, świadczeń w wypadku śmierci, zasiłków rodzinnych.

Na terytorium województwa zachodniopomorskiego zadania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w poszczególnych obszarach realizują następujące instytucje:
 

Zasiłki dla bezrobotnych WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP)
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 091 42 56 117
e-mail: zasilki@wup.pl
www.wup.pl

Filia w Koszalinie
ul. Słowiańska 15 a
75-846 Koszalin
tel. 094 34 45 031


Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS)
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego

Siedziba ROPS:
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
tel. 091 485 45 89
e-mail: dz-rops@wzp.pl
www.rops.wzp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Emerytury i renty
Świadczenia wypadkowe, chorobowe i
macierzyńskie


Świadczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS)
Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
tel. 0-91 45 96 000
e-mail: rum@zus.szczecin.unet.pl
www.zus.pl

ZUS Oddział w Koszalinie
ul. Juliana Fałata 30
75-950 Szczecin
tel. 0-94 348-55-00/01

Świadczenia zdrowotne,
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ)
Oddział w Szczecinie
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin
tel. 091 425 10 13
www.nfz-szczecin.pl

Delegatura w Koszalinie
ul. Konstytucji 3 Maja 7
75-820 Koszalin
tel. 094 346 52 27

Władzą właściwą na terytorium Polski w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z wyłączeniem rzeczowych świadczeń leczniczych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do rzeczowych świadczeń leczniczych władzą właściwą jest Minister Zdrowia.
http://www.mpips.gov.pl/