Priorytet VIII

 • Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu;
 • W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania
 • Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
 • Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów;
 • Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie);
 • Wskazywanie na istnienie problemu jedynie w kontekście sytuacji przedsiębiorców lub jedynie w sytuacji pracowników – wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników, zatem analiza problemu powinna dotyczyć obu grup docelowych;
 • Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej;
 • Brak analizy interesariuszy;.
 • Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem;
 • Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych;
 • Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego;
 • Brak zgodności celów z kryteriami SMART;
 • Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;
 • Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
 • Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia;
 • Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia;
 • Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;
 • Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów;
 • Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników;
 • Brak poprawnego opisu grupy docelowej, odnoszącego się zarówno do przedsiębiorców, jak i ich pracowników oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu:
 • należy przede wszystkim scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte wsparciem, tj. wielkość, sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych usług, w jakiej branży funkcjonują (kryterium dostępu), jakie mają potrzeby szkoleniowe/doradcze itd.
 • w drugiej kolejności należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć pracowników przedsiębiorstw, kategorie zawodowe, poziom wykształcenia, staż zawodowy, jeśli możliwe – kwalifikacje;
 • Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu;
 • Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej. W przedmiotowych projektach powinno się uwzględnić dwa poziomy rekrutacji: najpierw przedsiębiorstw objętych wsparciem, a następnie odpowiednich pracowników tych przedsiębiorstw;
 • Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji;Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji);
 • Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników / uczestniczek projektu;
 • Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem;
 • Brak uzasadnienia liczebności grupy;
 • Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1;
 • Wpisywanie uzasadnień do części merytorycznej (np. 3.3) pod budżetem projektu, co jest niezgodne z Instrukcją wypełniana WND;
 • Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
 • Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie;
 • Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy;
 • Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
 • Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
 • Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań;
 • Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów;
 • Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów;
 • Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji;
 • Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach;
 • Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.
 • Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka;
 • Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska;
 • Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów;
 • Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze;
 • Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu;
 • Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia;
 • Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL;
 • Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej;
 • Brak wskazania wartości dodanej;
 • Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej;
 • Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów;
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt;
 • Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
 • Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym;
 • Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
 • Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników;
 • Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;
 • Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
 • W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku;
 • Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
 • Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”);
 • Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom;
 • Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem;
 • Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną
 • Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu;
 • Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
 • Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich;
 • Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej.