Priorytet IX

 • Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu);
 • W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji  o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane;
 • Brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
 • Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów;
 • Brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie;
 • Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie);
 • Brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).
 • Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem;
 • Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych;
 • Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań (np. zdobycie kwalifikacji zawodowych). Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego;
 • Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Zarówno cel główny ja tez cele szczegółowe powinny spełniać tę regułę;
 • Brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
 • Nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie;
 • Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia;
 • Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
 • Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
 • Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań;
 • Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów;
 • Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów;
 • Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji
 • Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach
 • Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego;
 • Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów;
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt;
 • Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
 • Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym;
 • Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
 • Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników  (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych  w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów  w osiąganiu wskaźników;
 • Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;
 • Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;
 • Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu);
 • W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane;
 • Brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
 • Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów;
 • Brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie;
 • Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie);
 • Brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).
 • Cele nie odpowiadające na zdiagnozowane problemy;
 • Cele niezgodne z Poddziałaniem;
 • Cele szczegół nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań;
 • Brak zgodności celów z kryteriami SMART;
 • Cele nie określone z uwzględnieniem ilości, jakości, czasu, miejsca i grupy docelowej;
 • Cele szczegółowe przedstawione w sposób bardziej ogólny niż cel główny;
 • Cele szczegółowe nie odzwierciedlają zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu;
 • Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;
 • Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
 • Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia;
 • Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia;
 • Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;
 • Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów;
 • Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.
 • Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu;
 • Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami;
 • Brak rozgraniczenia pomiędzy opisem a  uzasadnieniem danej grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu;
 • Brak szczegółowych informacji nt. grupy docelowej;
 • Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej;
 • Wskazanie kolejności zgłoszeń, jako jedynego kryterium rekrutacji;
 • Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji;
 • Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji);
 • Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu;
 • Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem oraz brak podania źródeł opisujących zainteresowanie;
 • Brak uzasadnienia liczebności grupy;
 • Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1;
 • Brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
 • Nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie;
 • Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia;
 • Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
 • Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
 • Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań;
 • Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów;
 • Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów;
 • Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji;
 • Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach;
 • Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego;
 • Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka;
 • Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów;
 • Wskazywanie sposobów unikania lub łagodzenia ryzyka niemającego związku z potencjalną sytuacją, w której ryzyko może wystąpić;
 • Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze;
 • Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu;
 • Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia;
 • Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL oraz ma charakter deklaratywny;
 • Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej;
 • Brak wskazania wartości dodanej lub wskazanie wartości dodanej bezpośrednio wynikającej z celów projektu;
 • Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej;
 • Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów;
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt;
 • Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
 • Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym;
 • Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
 • Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników  (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych  w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników;
 • Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;
 • Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;
 • Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
 • Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”);
 • Mylenie usługi zleconej z zadaniem zleconym;
 • Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem;
 • Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu;
 • Wybór błędnego limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
 • Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich;
 • Przekroczenie limitu wartości kosztów zarządzania.