Priorytet VII

 • Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu;
 • W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania , grupie badanych oraz terminach przeprowadzonych badań;
 • Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
 • Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów;
 • Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie);
 • Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej;
 • Brak analizy interesariuszy.
 • Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem;
 • Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych;
 • Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań (np. zdobycie kwalifikacji zawodowych). Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego;
 • Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Zarówno cel główny ja tez cele szczegółowe powinny spełniać tę regułę
 • Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;
 • Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
 • Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia;
 • Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia;
 • Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;
 • Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów;
 • Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.
 • Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu;
 • Charakterystyka grupy docelowej oparta na powieleniu zapisów Dokumentacji Konkursowej w zakresie spełnienia kryteriów formalnych;
 • Opis  grupy docelowej nie  pozwalający na weryfikację zgodności z zapisami SZOP i Dokumentacji Konkursowej.
 • Brak charakterystyki struktury zatrudnienia np. wieku i płcipotencjalnych uczestników, poziom wykształcenia, w razie możliwości- kwalifikacji;
 • W przypadku objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych, brak szczegółowych informacji  pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami;
 • Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korespondować z analizą problemu;
 • Uzasadnienie nie obejmuje wszystkich grup planowanych do objęcia wsparciem;
 • Uzasadnienie wyboru grupy docelowej ujęte wyłącznie w punkcie 3.1.1
 • Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej.
 • Brak rozróżnienia rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów/ kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji;
 • Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji);
 • Nieczytelne kryteria rekrutacji pozwalające na szeroką ich interpretację;
 • Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu;
 • Wykazywanie potencjalnie występujących barier, a nie tych, które utrudniają lub uniemożliwiają  uczestnictwo w projekcie;
 • Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem lub uwzględnienie informacji stanowiących jedynie deklarację Wnioskodawcy o potencjalnym zainteresowaniu uczestników bez danych potwierdzających ten fakt;
 • Brak uzasadnienia liczebności grupy;
 • Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.
 • Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
 • Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie;
 • Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy;
 • Brak sposobu organizacji działań, częstotliwości i miejsca ich odbywania;
 • Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
 • Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
 • Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań;
 • Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.
 • Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów;
 • Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji;
 • Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach;
 • Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.
 • Harmonogram niespójny z opisem działań i/lub okresem realizacji wskazanym w punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie;
 • Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka;
 • Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska;
 • Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów;
 • Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze;
 • Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu;
 • Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia;
 • Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnoszący się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL;
 • Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej;
 • Brak wskazania wartości dodanej;
 • Opisana wartość dodana stanowi istotę planowanych w projekcie działań;
 • Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej;
 • Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów;
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
 • Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym;
 • Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
 • Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
 • Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników;
 • Brak opisu roli i uzasadnienia wyboru partnera;
 • Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;
 • W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, brak wskazania powodów zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz brak opisu zasad i kryteriów  wyboru podwykonawców, sposobu nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, ż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca ma obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosowania zasady konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.
 • Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
 • Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”);
 • Wydatki przekraczające poziom ujęty w Katalogu Kosztów, stanowiącym załącznik Dokumentacji Konkursowej;
 • Przekroczony limit kosztów zarządzania w odniesieniu do Wytycznych kwalifikowania wydatków;
 • Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom
 • Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem oraz brak ich uzasadnienia;
 • Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną;
 • Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu, a także formy zatrudnienia;
 • Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
 • Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich;
 • Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej;
 • Brak wskazania metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis;
 • W przypadku uwzględnienia wydatków objętych pomocą publiczną, brak wskazania w budżecie ogólnym i szczegółowym wkładu prywatnego.
 • Błędnie wskazane jednostki miary;
 • Niespójność opisu pozycji budżetowych z pozostałymi kolumnami (cena/ ilość);
 • Uwzględnienie treści  podlegających ocenie merytorycznej w uzasadnieniu kosztów (np. opis działań, opis sposobu zarządzania)