Ogłoszenie konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej nr 1/7.2.1/PWP/12 w ramach Priorytetu VII

Dnia 14 sierpnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/7.2.1/PWP/12 na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania:

7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu pomocy projektodawcom w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 organizuje spotkanie omawiające dokumentację konkursową dla projektów współpracy ponadnarodowej Poddziałania 7.2.1, które odbędzie się:
29.08.2012 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej na I piętrze.
Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej ww. konkursu oraz wytyczne Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu.

Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) pod nr tel. (91) 42 56 163/164. Jednocześnie informujemy, iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecnośc