Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

2. PROJEKTODAWCA Politechnika Szczecińska

PATNERZY Polska Fundacja Przedsiębiorczości

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 01 października 2008 do 31 grudnia 2010

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch jednostek: Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej (RCIiTT) oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP). Działania w projekcie skierowane są na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm. Realizacja założonego celu nastąpi poprzez: identyfikację pomysłów nadających się do komercjalizacji, podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku akademickim poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, promocję pomysłów wśród inwestorów, powstanie innowacyjnych firm, a także poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk komercjalizacji wiedzy.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt zaadresowany jest do pracowników naukowych zamierzających skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą  oraz do uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Nabór beneficjentów prowadzony jest m.in. metodami marketingu bezpośredniego, mailing, telefony do pracowników uczelni i doktorantów oraz za pomocą witryny www, prezentującej pomysły programowe oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie. Na pytania klientów odpowie pracownik zatrudniony do wstępnego doradztwa. Potencjalni beneficjenci dowiedzą się o projekcie z banerów, ulotek, krótkich zapowiedzi w trakcie rożnych imprez studenckich oraz wykładów. Przy rekrutacji wykorzystana zostanie także baza naukowców i doktorantów zainteresowanych komercjalizacja wiedzy powstała podczas projektu „Kreator innowacyjności". Do pozyskania studentów i absolwentów z kolei posłuży baza RCIiTT, zawierającą informacje o osobach, które skorzystały ze stypendium w ramach programu Erasmus, wyjechały na praktyki zagraniczne Leonardo da Vinci lub wzięły udział w konkursie na Innowacyjną Pracę Magisterską.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Szkolenia dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników uczelni (300 osób)
 • Szkolenia dla pracowników uczelni związanych z przedsiębiorczością akademicka (15 osób)
 • Szkoła letnia dla osób, które nie dysponują czasem w czasie roku akademickiego, lub są zainteresowane otrzymaniem informacji - jak założyć innowacyjną firmę (15 osób)
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego handlowego, prawa dotyczącego własności intelektualnej, ponadto nt. funduszy unijnych, badań marketingowych oraz analiz finansowych (160 osób po 5 godz.)

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Identyfikacja 30 technologii gotowych do komercjalizacji (30 technologii umieszczonych w wewnętrznej bazie)
 • Organizacja 81 dni szkoleniowych (listy uczestników, programy szkoleń)
 • Realizacja 800 godzin doradztwa
 • Przeprowadzenie 8 spotkań mających na celu pozyskanie inwestorów
 • Utworzenie 16 przedsiębiorstw
 • Stworzenie platformy wymiany informacji z bazami danych (umieszczone na stronie www forum dostępnego dla wszystkich zainteresowanych)
 • 390 osób objętych wsparciem w formie szkoleń i doradztwa z zakresu inicjowania własnej działalności gospodarczej typu spin off i spin out

Rezultaty miękkie

 • Wzrost wiedzy dotyczącej zakładania firm (po każdym szkoleniu przeprowadzony zostanie test z tematyki szkolenia)
 • Wzrost liczby osób poinformowanych o możliwości zakładania firm przez studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców