Akademia Dobrego Rzemiosła

Głównym celem projektu ADR jest zapewnienie nowych i podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji budowlanych w szczególności u osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu „Akademia Dobrego Rzemiosła"

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorców

2. PROJEKTODAWCA Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

PARTNERZY Północna Izba Gospodarcza

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 sierpnia 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu ADR jest zapewnienie nowych i podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji budowlanych w szczególności u osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, co przyczyni się do lepszego przygotowania zawodowego tychże osób do potrzeb ze strony firm budowlanych, a tym samym zwiększy ich wartość pod kątem możliwości na zachodniopomorskim rynku pracy.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy 70 osób pracujących, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Nie mogą one posiadać wykształcenia wyższego niż średnie i muszą mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Uczestnicy szkoleń są poszukiwani wśród firm zrzeszonych w Komisji Budownictwa przy PIG, które wyraziły zainteresowanie podwyższenia kwalifikacji swoich pracowników. Informacja o szkoleniach jest również rozpowszechniona na stronach internetowych partnerów projektu jak również w magazynie „Zachodniopomorski Przedsiębiorca", który jest publikowany przez PIG .

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Działania przygotowawcze i promocyjne
 • Rekrutacja uczestników
 • Każde szkolenie obejmuje 150 godz. z czego 75 godz. stanowią zajęcia teoretyczne i 75 godz. zajęcia praktyczne. Odbywają się one w piątki po godzinach pracy i w weekendy. Po około 2 miesiącach szkolenia uczestnicy stają do egzaminu czeladniczego, zgodnie z wymogami Izby Rzemieślniczej
 • Monitoring projektu
 • Zaangażowanie osób związanych z zarządzaniem i obsługą księgową ADR
 • Konferencja podsumowująca projekt

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Organizacja 7 kursów zawodowych z zakresu: tynkarz, murarz, monter instalacji elektrycznej, monter instalacji co i wodno-kanalizacyjnej, glazurnik, cieśla i betoniarz
 • Przeszkolenie łącznie 70 osób ( 10 kursantów x 7 szkoleń)
 • Organizacja egzaminu czeladniczego
 • Organizacja dwóch konferencji (otwierającej i zamykającej projekt)
 • Opracowanie 8 dodatków do magazynu „Zachodniopomorski Przedsiębiorca" wywiady z uczestnikami kursów i pracodawcami
 • Wydanie publikacji z dobrymi praktykami ze szkoleń

Rezultaty miękkie

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników
 • Uzyskanie przez Beneficjenta Ostatecznego wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu dokumentacji technicznej, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, zasad organizacji pracy i technologii robót oraz wiedzę ogólną z zakresu podstaw bhp i ochrony środowiska, prawa pracy i korespondencji zawodowej i organizacji przedsiębiorstw
 • Zwiększenie potencjału beneficjentów ostatecznych na lokalnym rynku pracy
 • Wprowadzenie nowatorskiej formuły szkoleń w oparciu o współpracę za specjalistami z branży budowlanej m.in. z producentami materiałów budowlanych., osobami z dużym doświadczeniem w pracach na budowach
 • Dostosowanie form i zakresu szkoleń do potrzeb zgłaszanych przez firmy budowlane,
 • Transfer wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami budowlanymi, instytucją szkoleniową i szkoleniowcami oraz pracownikami

8. KONTAKT www.akademiabudownictwa.info/