Punkt wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych przy CIS „Od Nowa” w Łobzie

Głównym celem jest upowszechnienie i promowanie idei ekonomii społecznej


1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Punkt wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych przy CIS „Od Nowa" w Łobzie
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

2. PROJEKTODAWCA Stowarzyszenie Współistnienie

PATNERZY Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 3 listopada 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem jest upowszechnienie i promowanie idei ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń w tym obszarze oraz wsparcie w realizowaniu inicjatyw z tego zakresu. Projekt ma także na celu zorganizowanie „Punktu wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych przy CIS „Od Nowa" w Łobzie, doradztwo dla 20 instytucji z terenu województwa zachodniopomorskiego, organizacja 6 wyjazdów studyjnych dla 75 przedstawicieli instytucji sektora ekonomii społecznej oraz sektora samorządu terytorialnego, organizacja 8 warsztatów szkoleniowych, organizacja seminarium, opracowanie i wydanie kalendarza.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do instytucji sektora ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji samorządowych i osób fizycznych (przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, PCPR, urzędy pracy, członkowie organizacji pozarządowych) z terenu całego województwa. Ze wszystkich form wsparcia skorzysta łącznie 215 osób oraz 20 instytucji.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Beneficjenci korzystający ze szkoleń rekrutowani są poprzez ogłoszenia prasowe a także poprzez wysyłanie zaproszeń do instytucji w których są zatrudnieni, o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia. Natomiast rekrutacja uczestników korzystających z doradztwa specjalistów dostępnych w Ośrodku Wsparcia prowadzona jest w ramach bieżącej promocji projektu.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Promocja projektu
 • Organizacja „Punktu wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych przy CIS „Od Nowa" w Łobzie
 • Organizacja warsztatów
 • Wizyty studyjne
 • Działalność doradcza dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej
 • Prowadzenia doradztwa prawnego, z zakresu ekonomii społecznej, marketingu, na temat pozyskiwania funduszy na cele ekonomii społecznej
 • Organizacja 2-dniowego seminarium podsumowującego projekt

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Utworzenie „Punktu wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw społecznych przy CIS „Od Nowa" w Łobzie
 • Nabycie i uzupełnienie wiadomości merytorycznych z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej - 215 osób
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - przedstawiciele 20 instytucji
 • Organizacja 6 wyjazdów studyjnych dla 75 osób
 • Organizacja 8 warsztatów szkoleniowych promujących ideę CIS KIS - 120 osób
 • Organizacja seminarium podsumowującego projekt
 • Opracowanie i wydanie kalendarza promującego ideę ekonomii społecznej

Rezultaty miękkie

 • Upowszechnienie i promowanie idei ekonomii społecznej
 • Upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej oraz możliwości zorganizowani form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • Przeniesienie na teren woj. zachodniopomorskiego dobrych praktyk spoza jego terytorium
 • Wzrost tego typu inicjatyw na terenie powiatu Łobeskiego i całego województwa
 • Wzrost świadomości w zakresie potrzeby tworzenia jednostek sektora ekonomii społecznej

8. KONTAKT www.punktwsparcia.pl