„Przeciw wykluczeniu” - Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

Głównym celem projektu jest pomoc w dostępie na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu „Przeciw wykluczeniu" - Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa" w Łobzie
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Numer i nazwa poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. PROJEKTODAWCA Stowarzyszenie Współistnienie

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 maja 2008 do 31 października 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest pomoc w dostępie na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój systemu usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa" w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Celem równie ważnym projektu jest ułatwienie osobom z powiatu łobeskiego podjęcia zatrudnienia, podwyższenie - aktualizacja kompetencji zawodowych oraz reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Centrum Integracji Społecznej potwierdzone zaświadczeniem.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy 76 osób, które są z terenu powiatu łobeskiego, spełniają wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym i są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia i nieaktywności zawodowej.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej w Łobzie wraz z pięcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej. Organizowana akcja promocyjna skierowana jest do potencjalnych beneficjentów ostatecznych, z których powstaje lista osób. Pracownicy socjalni zbierają niezbędne informacje do projektu. Drugi etap to selekcja prowadzona przez psychologa, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego oraz Dyrektora CIS, która określa na ile dany uczestnik spełnia kryteria projektu. Powstaje lista podstawowa, na której znajdują się przede wszystkim osoby pozostające najdłużej bez pracy. Pozostałe osoby są na liście rezerwowej.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Promocja projektu i rekrutacja uczestników
 • Reintegracja społeczna
 • Reintegracja zawodowa
 • Zarządzanie i monitoring projektu

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Objęcie reintegracją zawodową i społeczną w ramach Centrum Integracji Społecznej potwierdzonej zaświadczeniem - 70 osób
 • Opracowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego - 70 osób
 • Podwyższenie - aktualizacja kwalifikacji zawodowych - 70 osób
 • Podjęcie zatrudnienia - 60 osób

Rezultaty miękkie

 • Ułatwienie uczestnikom powrotu na rynek pracy
 • Zmiana wizerunku zewnętrznego (czystość, schludny ubiór)
 • Wykształcenie nawyku zachowania trzeźwości
 • Troska o miejsce i narzędzia pracy
 • Podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie
 • Przełamanie barier psychologicznych związanych z koniecznością codziennego podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania nowych problemów
 • Ułatwienie otwarcia się na świat i innych ludzi - nawiązanie nowych kontaktów społecznych
 • Motywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy