Po pierwsze praca - Integracyjne Centra Pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego

Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia i doprowadzenia do integracji społecznej

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Po pierwsze praca - Integracyjne Centra Pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. PROJEKTODAWCA A4e Ltd.

PATNERZY

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Policach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 lipca 2008 do 31 sierpnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia i doprowadzenia do integracji społecznej poprzez zapewnienie kompleksowego i intensywnego wsparcia dla grupy 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projektem objętych zostanie 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów miejskich i wiejskich z powiatu polickiego, stargardzkiego i peryferyjnych dzielnic Szczecina. Osoby objęte projektem to osoby bezrobotne, w tym 180 osób to osoby długotrwale bezrobotne.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja grupy docelowej opierta na współpracy projektodawcy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Pracownicy PUP informują indywidualnie o projekcie. W każdym z PUP  obecni są doradcy zawodowi i specjalny doradca osobisty z Centrum Pracy, których zadaniem jest w trakcie indywidualnej rozmowy, wyjaśnienie korzyści wynikających z programu i wsparcie osób podczas ich uczestnictwa w programie. Projekt jest również intensywnie promowany poprzez informacje i spotkania w CIS, KIS, PCPR, OPS, parafiach, lokalnych sklepach i lokalnej prasie.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Powstanie ICP w Szczecinie (również dla Polic) i funkcjonowanie dla programu „Po pierwsze praca"
 • Powstanie ICP w Stargardzie i funkcjonowanie programu „Po pierwsze praca"
 • Doradztwo do programu ze strony PUP Police
 • „Poławianie pereł" - pomoc w poszukiwaniu pracy i tworzenie banku ofert pracy

7. REZULTATY
 

Rezultaty twarde

 • 250 osób zakończy udział w projekcie
 • 200 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami
 • 130 osób znajdzie i utrzyma zatrudnienie lub podejmie dalsze szkolenia bądź staże w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
 • Stworzenie banku ofert pracy i przedsiębiorców - minimum 100 przedsiębiorców
 • Utworzenie 2 Integracyjnych Centrów Pracy

Rezultaty miękkie

 • Zmiana sposobu postrzegania siebie i wzrost samooceny i pewności siebie
 • Wzrost motywacji do poszukiwania pracy i dalszej pracy nad sobą dla osiągnięcia zamierzonych celów
 • Nabycie umiejętności adaptacyjnych i integracji z nowym środowiskiem
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • Nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy i zmiana postawy na aktywną
 • Zmiana sposobu postrzegania grupy docelowej przez część pracodawców
 • Rozwój współpracy na rzecz grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym na poziomie lokalnym
 • Wzrost umiejętności pracowników PUP w zakresie integracji społecznej i zawodowej