OdbijMY od brzegu

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej sołectwa Trzebież

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu OdbijMY od brzegu
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

2. PROJEKTODAWCA Fundacja PRO NAUTICA

PATNERZY Uczniowski Klub Sportowy FALA

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 marca 2009 do 31 sierpnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej sołectwa Trzebież, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i lokalnych organizacji, wzrost identyfikacji beneficjentów projektu ze środowiskiem lokalnym, rozwój współpracy lokalnych podmiotów i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Organizatorzy projektu mają na celu wzmocnić promocję wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do łącznej grupy 80 beneficjentów ostatecznych - mieszkańców sołectwa Trzebież, tj. do młodzieży wieku 10-22 lat, do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, do pracujących mieszkańców sołectwa oraz do osób bezrobotnych i niezatrudnionych.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja oparta na kampanii informacyjno - promocyjnej na terenie sołectwa, jak również poprzez prasę lokalną, ulotki informacyjne, plakaty oraz stronę internetową projektu. Kandydaci do projektu wypełniają deklarację uczestnictwa, które poddawane są kwalifikacji formalnej.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Psychoedukacyjne warsztaty integracyjne dla 20 osób - 20 godzin
 • Warsztaty szkutnicze dla 20 osób przez 6 tygodni po 4 godziny
 • Regaty integracyjne „Szalupiada"- impreza środowiskowa

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Jedna inicjatywa lokalna pod nazwą „Odbijmy od brzegu" obejmująca: 
  • 40 godzin integracyjnych warsztatów psychoedukacyjnych
  • 48 integracyjnych warsztatów szkutniczych
 • Jedną imprezę o charakterze integracyjno - sportowym „Szalupiada"
 • Zawiązanie jednego partnerstwa na poziomie lokalnym, które będzie kontynuowane po zakończeniu projektu, gdzie będą prace nad powołaniem środowiskowego klubu integracyjnego o charakterze żeglarskim

Rezultaty miękkie

 • Zwiększenie samooceny wzrost kompetencji społecznych
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w zespole i współpracy
 • Wzrost wiedzy i umiejętności szkutniczych
 • Wzrost świadomości i potrzeb w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców sołectwa w życiu codziennym