Lokalny Animator Ekonomii Społecznej

Głównym celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów do roli animatorów ekonomii społecznej na terenach wiejskich oraz zapewnienie wsparcia grupom zakładającym podmioty ekonomii społecznej.

1. DANE OGÓLNE

 • Nazwa projektu Lokalny Animator Ekonomii Społecznej
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 • Numer i nazwa poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

2. PROJEKTODAWCA EUROPIL Elżbieta Pilch

PATNERZY 4C

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 września 2008 do 30 listopada 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów do roli animatorów ekonomii społecznej na terenach wiejskich oraz zapewnienie wsparcia grupom zakładającym podmioty ekonomii społecznej. Projekt ma na celu wzrost wiedzy, umiejętności kompetencji lokalnych liderów dotyczących powołania i prowadzenia KIS, klubów wsparcia, tworzenia rozwoju organizacji pozarządowych, zachowań społecznych organizacji pracy oraz pozyskiwania środków. Przyczyni się to, do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
 

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do 35 podmiotów sektora ekonomii społecznej oraz 105 osób z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie zachodniopomorskim, w tym 15 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo oraz 75 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Grupa docelowa jest rekrutowana w trzech etapach:

 • I etap to akcja informacyjno-promocyjna, połączona ze spotkaniami na terenie miast i wsi w takich instytucjach jak Urząd Gminy, parafie, szkoły, Domy Kultury
 • II etap to analiza i kwalifikacja zgłoszeń oraz formowanie grup szkoleniowych (3 grupy po 25 osób)
 • III etap to rekrutacja dodatkowa do usług doradczych, prawnych, finansowych i marketingowych

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Konferencja otwierająca projekt
 • Cykl szkoleń „Lokalny Animator Ekonomii Społecznej"
 • Partnerstwo lokalne na rzecz Ekonomii Społecznej
 • „Aktywna Integracja Społeczna"
 • „Tworzenie i prowadzenie podmiotów Ekonomii Społecznych, w tym organizacji pozarządowych
 • „Wzmocnienie kompetencji społecznych"
 • Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności podmiotów integracji i ekonomii społecznej (tworzenie projektów)
 • Doradztwo i usługi specjalistyczne

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Dwie konferencje promujące ekonomię społeczną
 • Trzy grupy szkoleniowe realizujące 5 trzydniowych sesji szkoleniowych
 • Uzyskanie wsparcia doradczego i usługowego przez 35 instytucji i 105 osób
 • Uzyskanie usług finansowych, doradczych, marketingowych i prawnych przez 30 osób i organizacji
 • Uzyskanie wsparcia doradczego i usług specjalistycznych z zakresu ekonomii społecznej dla 45 osób
 • Dwa nowe zarejestrowane przez beneficjentów podmioty ekonomii społecznej
 • Utworzenie Klubu Integracji Społecznej

Rezultaty miękkie

 • Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej, aktywnej integracji
 • Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych
 • Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz integracji społecznej
 • Wzrost świadomości w zakresie potrzeby tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów ekonomii społecznej
 • Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz integracji

8. KONTAKT www.laes.pl