Nowe Perspektywy - działalność agroturystyczna

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu „Nowe Perspektywy - działalność agroturystyczna"
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Pomorska Fundacja - „Jaś i Małgosia"

  PARTNERZY EFREA Usługi Doradcze Justyna Iwankiewicz
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od marca 2009 do 30 czerwca 2009
   
 4. CEL PROJEKTU
  Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i mobilności przestrzennej osób zamieszkujących tereny wiejskie poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)
  Projekt jest adresowany do grupy 15 osób zamieszkujących gminy Manowo, Świeszyno i Sianów, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć umiejętności dające im możliwość zatrudnienia lub samozatrudnienia. Jest to grupa, która ma największe problemy związane z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Obejmuje ona osoby do 25 roku życia i osoby starsze, które przekroczyły 45 lat.
   
 6. DZIAŁANIA

  Rekrutacja
  Informacje o projekcie rozdysponowane są za pomocą plakatów i ulotek w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej i sklepach, ukazuje się również ogłoszenie w prasie lokalnej. Osoba chętna do przystąpienia do projektu otrzymuje formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą na podstawie, której odbywa się proces kwalifikacyjny.

  Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)
  Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej
  Wyjazd studyjny prezentujący gospodarstwa agroturystyczne w rejonie
  Organizacja szkolenia ABC przedsiębiorczości
  Zajęcia z psychologiem
   
 7. REZULTATY TWARDE
  Przeprowadzenie 3 rodzajów szkoleń
  15 osób z terenów wiejskich uzyska dyplom ukończenia szkolenia
  40% uczestników wyrazi chęć założenia działalności gospodarczej

Rozdysponowanie 15 kompletów materiałów szkoleniowych do każdego szkolenia
Wydrukowanie 200 ulotek, 10 plakatów oraz opublikowanie 2 ogłoszeń w prasie lokalnej w ramach akcji promocyjnej
Uznanie szkolenia za adekwatne do potrzeb przez 100% uczestników

 

Rezultaty miękkie

 

Nabycie nowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego
Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
Zwiększenie motywacji do działania
Nabycie umiejętności związanej z założeniem własnej firmy
Podniesienie samooceny BO
Zmiana postawy z pasywnej na aktywną w życiu zawodowym i prywatnym