Mama też może pracować - szkolenia podnoszące kwalifikacje i samoocenę

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu Mama też może pracować - szkolenia podnoszące kwalifikacje i samoocenę
  Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju
  Gospodarczego -Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
  PATNERZY brak
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od 1 kwietnia 2008 do 31 października 2008
   
 4. CEL PROJEKTU
  Główny cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet, które są zameldowane w Gminie Miasto Szczecin i chcą powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Celem szczegółowym jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, odzyskanie przez nie pewności siebie oraz chęć zmiany swojego statusu społecznego, a poprzez diagnozy psychologów i doradców zawodowych rozpoznanie indywidualnych potrzeb i umiejętności kobiet.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)
  Projekt adresowany do grupy 30 kobiet, które po urodzeniu dziecka pozostają bez zatrudnienia oraz nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Warunkiem jest również meldunek w Gminie Miasto Szczecin. Objęte wsparciem są przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim o niskiej samoocenie i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, w mniejszym stopniu kobiety z wykształceniem wyższym.
   
 6. DZIAŁANIA

  Rekrutacja
  Informacja dotycząca naboru do projektu i szkoleń ogłoszona na plakatach rozwieszonych w różnych instytucjach. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym kandydaci wypełniają formularz rekrutacyjny. Na następnym rozmawiają z doradcami zawodowymi
  i psychologami w celu wyłonienia cech pożądanych na potrzeby projektu. Osoby spełniające wymogi formalne są wyłonione przez Komisję Projektodawcy, a następnie podpisanie deklaracji uczestnictwa.

  Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

  516 godzin szkoleniowych:
  Kursu języka niemieckiego - 64 godziny
  Warsztaty z psychologiem - 30 godzin
  Indywidualne konsultacje z psychologiem - 60 godzin
  Komputery, obsługa kas fiskalnych i techniki sprzedaży - 30 godzin
  Warsztaty z doradcą zawodowym - 30 godzin
  Kursy zawodowe - każda z grup nabywa umiejętności w zawodzie: „Florystyka" lub „wizaż i stylizacja" - kursy po 100 godzin
  Wsparcie finansowe dla 8 uczestniczek, które mają pod opieką dzieci do lat 7

 7. REZULTATY TWARDE

  Zakończenie cyklu szkoleń i zdobycie nowych kwalifikacji - 25 uczestniczek
  Znalezienie zatrudnienia - 7 uczestniczek
  Dalsze kontynuowanie szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji - 10 uczestniczek
  Uznanie wsparcia w ramach projektu za dostosowane do potrzeb i pomocne w znalezieniu pracy - 20 uczestniczek
  Przeprowadzeni pełnego programu szkoleń 516 godzin

 8.  

  REZULTATY MIĘKKIE

  Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
  Rozwinięcie zdolności interpersonalnych i motywacji, mierzonej zwiększeniem zaufania we własne siły
  Podniesienie swojej samooceny
  Zwiększenie wiedzy w zakresie praw i obowiązków pracowniczych
  Nabycie umiejętności przydatnych w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia
  Odkrycie konieczności nieustannego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych
  Samodzielne odkrywanie źródła informacji przydatnych w procesie samokształcenia
  Przeprowadzenie 3 ankiet wśród uczestniczek w celu bieżącego weryfikowania ich potrzeb oraz ocenę przydatności kursu

  KONTAKT www.zsrg.szczecin.pl