Informacja zawodowa

Wybór ścieżki kształcenia i zawodu przez młodego człowieka, konieczność dokonania zmiany przez osoby już pracujące, to sytuacje, w których zaczyna się zainteresowanie światem zawodów.

Okazuje się wówczas, że świat ten jest niezwykle bogaty i różnorodny, a do wyboru mamy blisko 2500 profesji. Z każdą z nich wiążą się określone wymagania, dotyczące predyspozycji i wykształcenia, rozmaite są zakresy wykonywanych czynności, różne są środowiska pracy, ludzie w nich zatrudnieni wykazują się takimi, a nie innymi cechami, otrzymywane wynagrodzenie może osiągać bardzo różny poziom itp. Dlatego ważne jest, aby osoba podejmująca decyzję zawodową wiedziała, z czym będzie miała do czynienia na danym stanowisku.

W szczecińskim i koszalińskim Centrum posiadamy bardzo obszerne zbiory informacji zawodowej. Są one na bieżąco aktualizowane i poszerzane. Są to m.in.:
 

"Przewodnik po zawodach"

Zawiera charakterystyki 550 zawodów opisanych w sposób jasny i przystępny według następujących bloków tematycznych: zadania i czynności robocze - informacje o celach oraz wartościach preferowanych i realizowanych w danym zawodzie; środowisko pracy - informacje o materialnym środowisku pracy i warunkach organizacyjnych; wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu; warunki podjęcia pracy w zawodzie - określają preferencje stawiane przez pracodawców; możliwości awansu w hierarchii zawodowej - prezentują przebieg kariery w zawodzie. Zamknięciem opisu są dane o możliwościach zatrudnienia, płacach, zawodach pokrewnych oraz przykładowe adresy pracodawców i polecana literatura o zawodzie.

"Klasyfikacja zawodów i specjalności"

Kompendium wiedzy o ponad 2400 zawodach i specjalnościach obecnych na polskim rynku pracy. Obejmuje V tomów i zawiera między innymi opisy nowych zawodów, przez co znacznie ułatwia planowanie kariery oraz poszukiwanie zatrudnienia.

"Teczki informacji o zawodach"

Szczegółowe charakterystyki ponad 300 zawodów. Podzielone są na trzy grupy, w zależności od poziomu wykształcenia wymaganego, by móc wykonywać określony rodzaj pracy. Każda z teczek stanowi zamkniętą całość stopniowo wprowadzającą klienta w problematykę zawodu. Począwszy od wstępu zawierającego skrócony opis zawodu, poprzez szczegółowy opis zadań i czynności, wymagań i możliwości kształcenia, poziomu uzyskiwanych płac i szans zatrudnienia, po możliwości podnoszenia kwalifikacji i awansu. Informacje te poparte są wnikliwymi badaniami oraz danymi statystycznymi. Niektóre teczki wzbogacone są o informacje na temat możliwości kształcenia i uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
"Teczki informacji o zawodach" cieszą się największym zainteresowaniem wśród ludzi młodych - po raz pierwszy wybierających zawód. Można korzystać z nich na miejscu, w mediotece Centrum.

"Ulotki o zawodach"

Skrótowe wersje teczek. Każda z nich zawiera opis podstawowych czynności w danym zawodzie, wymagań i ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Materiały te można wziąć ze sobą, by w domowym zaciszu jeszcze raz przemyśleć swoje decyzje zawodowe.

Informatory o możliwościach kształcenia, podwyższania i zmiany kwalifikacji

Ciągłe doskonalenie własnych umiejętności, dbałość o wysoki poziom kulturalny i swoje zdolności stało się wymogiem naszych czasów dlatego też, obok zbiorów wiedzy typowo zawodoznawczej, dysponujemy całym szeregiem informatorów i katalogów na temat możliwości zdobycia wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
Droga związana z wyborem i zdobyciem zawodu łączy się ściśle z wyborem ścieżki edukacyjnej. Jest ona zazwyczaj długa i przebiega przez wiele etapów. Posiadamy zatem następujące pozycje, mogące pomóc naszym klientom w podejmowaniu właściwych decyzji:

  • Informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego
  • Przewodnik po szkołach policealnych i szkoły dla dorosłych województwa zachodniopomorskiego
  • Przewodnik po szkołach wyższych województwa zachodniopomorskiego i Informator dla Maturzystów
  • Informator o Studiach Podyplomowych (ogólnopolski) i Przewodnik po Studiach Podyplomowych Szkół Wyższych Szczecina

Ponadto CIiPKZ posiada informatory szczegółowe różnych szkół i uczelni krajowych i zagranicznych.

Ulotki i materiały informacyjne

Zawierają wzory życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych, wskazówki jak prowadzić rozmowy z pracodawcą, jak założyć własną firmę, itp.

Filmy zawodoznawcze

Krótkie, dziesięcio- i piętnastominutowe projekcje przedstawiające wybrane zawody lub branże zatrudnienia; adresowane do osób o różnym poziomie wykształcenia (od zasadniczego zawodowego, poprzez średnie do wyższego). Dodatkowo nasi klienci mogą zapoznać się z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji, prowadzenia negocjacji czy metodami pokonywania stresu. Szczegółowy spis filmów znajduje się w Punkcie Informacyjnym Medioteki lub kliknij Tutaj.