Indywidualne poradnictwo zawodowe

Indywidualne rozmowy doradcze, to spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu określenie problemu zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu.

W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego doradca zawodowy zachęca klienta do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej.

W ramach prowadzonej rozmowy doradczej (w zależności od problemu) następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, przeanalizowanie przebiegu kariery szkolnej i/lub zawodowej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także omówienie wymagań zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania klient powinien podjąć po zakończeniu porady, czyli wspólnie przygotowują indywidualny plan działania.

W zależności od potrzeb klienta, rozmowa z doradcą zawodowym obejmować może następujące zagadnienia: 

 • określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, 
 • opracowanie indywidualnego planu działania, 
 • przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, 
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, 
 • wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrach posiadają wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub socjologiczne i są dobrze przygotowani do tego, aby służyć radą i pomocą wszystkim, którym wybór zawodu czy poszukiwanie pracy nastręcza jakiekolwiek trudności.

Na spotkanie z doradcą zawodowym można umówić się osobiście lub telefonicznie:

Szczecin: tel. 91 42 56 126
Koszalin: tel. 94 344 50 00

Zapraszamy codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Badania testowe

W ramach porady indywidualnej, aby pomóc klientowi w poznaniu siebie, swoich możliwości i zainteresowań zawodowych, można skorzystać z badań testowych. Testy służą do badania zainteresowań zawodowych, ogólnych uzdolnień zawodowych, a także cech osobowości. Każdy klient, który wyrazi zgodę na wykonanie badań testowych, określających wybrane obszary zainteresowań, ma możliwość uzyskania informacji zwrotnej o sobie i przeanalizowania z doradcą uzyskanych wyników. W sytuacji zastosowania testów psychologicznych, klient zawsze jest informowany jaki obszar dany test bada oraz jest proszony o wyrażenie zgody na wykonanie takiego testu.

Standaryzowane testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, które przeprowadzają doradcy zawodowi:

 • KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – opisuje 11 wymiarów (skal) zainteresowań zawodowych (skale: artystyczna, badawcza, handlowa, komunikacyjna, konwencjonalna, mechaniczna, opiekuńcza, perswazyjna, przedsiębiorcza, realistyczna, społeczna) i dwie skale kontrolne. Kwestionariusz służy do określenia zainteresowań zawodowych i jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.
 • KUP – Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych – opisuje cechy przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prognozuje powodzenie w działalności wymagającej cech przedsiębiorczych. Kwestionariusz oparty jest na teorii stylów poznawczych (Nosal) i bada 5 następujących skal: energii do pracy, sukcesu (potrzeby osiągnięć), kompetencji praktycznych (predyspozycji twórczych), opanowania (stabilności emocjonalnej), sterowności (umiejscowienia kontroli).
  Kwestionariusz ma na celu pomoc osobie w określeniu własnej ścieżki kariery zawodowej, na każdym etapie życia, np. przy podejmowaniu decyzji wyboru zawodu, znalezienia obszaru pracy czy też rozpoczęcia działalności przedsiębiorczej.
 • WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – kwestionariusz umożliwia określenie preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy, umożliwia także wygenerowanie listy pożądanych i niepożądanych zawodów dla klienta. Kwestionariusz opisuje siedem grup zainteresowań, odnoszących się do typów wykonywanych czynności (zainteresowań: językowych, matematyczno – logicznych, praktyczno – technicznych, praktyczno – estetycznych, opiekuńczo – usługowych, kierowniczo – organizacyjnych, biologicznych) oraz preferowanych przez klienta warunków pracy: związanych z planowaniem lub improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy.
  Kwestionariusz jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji, w tworzeniu własnej ścieżki zawodowej itp.
 • Test PerformenSe – Echo – opisuje obszary oceny osoby w kontekście pracy (pierwsze wrażenia, praca, życie w społeczeństwie, stosunek do zwierzchników, reakcja na stres, otoczenie zawodowe), dodatkowo umożliwia wyodrębnienie optymalnych dla osoby rodzajów pracy: administrowanie, projektowanie, zarządzanie, argumentowanie, tworzenie, zarządzanie ludźmi, komunikowanie się oraz produkowanie.
  Test może być pomocny przy: tworzeniu ścieżek kariery, wyborze szkoleń, sprawdzaniu dopasowania do stanowiska pracy, ocenie potencjału zawodowego. Jest wykorzystywany w sytuacji kiedy klient chce dokonać: zmiany zawodu, wyboru zawodu, określić drogę kariery zawodowej, otworzyć działalność gospodarczą i chciałby potwierdzić swoje predyspozycje itp.
 • Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha - jest metodą projekcyjną stworzoną w Szwajcarii, przeznaczoną do badania skłonności i zainteresowań zawodowych. Przy pomocy testu można rozpoznać skłonności zawodowe, jest też uzupełnieniem badania wiadomości, czy umiejętności zawodowych. Pozwala również precyzyjnie opisać wymagania stanowiska pracy. Test odwołuje się do analizy przeżyć i wyborów. Jego przydatność praktyczna polega na pomocy w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju zawodowego. Jest to narzędzie pomocne przy wyborze szkoły i reorientacji zawodowej.