Najczęściej zadawane pytania

Kto aktualnie jest zobowiązany składać organowi udzieląjącemu pomocy publicznej (np. projektodawcy w przypadku projektu szkoleniowego w ramach 2 typu operacji Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat - jeśli chce otrzymać pomoc publiczną. Czy jedynie odpowiednie rodzaje spółek i inne instytucje zgodnie z ustawą o rachunkowość czy też wszystkie przedsiębiorstwa, nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą?

Czy pomoc publiczną mogą otrzymać jedynie przedsiębiorcy i czy działalność prowadzoną przez polskie Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego ?

Czy do obliczenia kwoty pomocy brutto należy ujmować wszystkie wydatki kwalifikowane ponoszone w ramach projektu szkoleniowego?

Jak należy traktować wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach cross-financingu w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Kiedy koszty ogólne związane z obsługą projektu szkoleniowego powinny zostać objęte pomocą publiczną ?

Czy możliwe jest wnoszenie wkładu w postaci wynagrodzeń przez przedsiębiorców w ramach projektu PO KL?

Jakie jest stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych dotyczące projektów o które dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca?

Czy beneficjent ma obowiązek informowania o przesłankach występowania pomocy publicznej trakcie realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Jakie szkolenie można uznać za szkolenie specjalistyczne?

Kiedy wystąpi efekt zachęty w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Strona 1 z 5 stron  1 2 3 >  Ostatnia ›