Sprawozdawczość

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie projektu. Informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu beneficjent przekazuje do IP w części sprawozdawczej wniosku o płatność, który łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem zadań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania wniosku beneficjenta o płatność określają Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące:

  • postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym;
  • problemów i trudności w realizacji projektu (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych);
  • prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe;
  • informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL sporządza i przekazuje do IP wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą, dotyczącą postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem płatności nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a oraz w przypadku końcowego wniosku o płatność nie później niż 30 dni od momentu zakończenia realizacji projektu.

Szczegółowe zasady systemu sprawozdawczości PO KL znaleźć można w „Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL".

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) 

 Nieodłącznym elementem sprawozdania z realizacji projektu jest Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Jest to narzędzie służące gromadzeniu danych dotyczących uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy pomocy PEFS gromadzone są informacje na temat Beneficjentów Ostatecznych w celu monitorowania efektów zrealizowanego wsparcia, po zakończeniu wdrażania poszczególnych etapów projektów. Dane gromadzone w PEFS służą m.in. do prowadzenia badań ewaluacyjnych. Umożliwiają wykonawcy badania dotarcie do uczestników projektów w celu przeprowadzenia wywiadu, ankiety etc.


Dokumenty dotyczące „Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego" znajdują się do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA/PEFS