Pracownik ochrony 45+ doświadczony i aktywny

Głównym celem projektu jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Pracownik ochrony 45+ doświadczony i aktywny

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


2. PROJEKTODAWCA Gustaw Securitas System Sp. z o.o.

PATNERZY brak


3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 01 kwietnia 2008 do 31 marca 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich lub niedostatecznych kwalifikacjach dla utrzymania ich aktywności na istniejącym rynku pracy. Realizowane jest to poprzez zwiększenie zdolności zatrudnienia. Wiąże się z przeprowadzeniem dla nich szkolenia, umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz członka służb porządkowych na imprezach masowych.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Wsparcie skierowane jest do osób pracujących, powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który pozwoli zweryfikować potencjalnego beneficjenta o dopuszczalności do udziału w projekcie oraz informacji wymaganych do monitoringu projektu. Osoby składające formularz zgłoszeniowy zobowiązane są przedłożyć oświadczenie, iż są pracującymi osobami powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie. Z każdym z kandydatów przeprowadza się badanie ankietowe, które dostarczy informacji na temat potrzeb uzyskania kwalifikacji zawodowych pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które maja trudności lub są dyskryminowane w obecnym miejscu pracy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji będą traktowane priorytetowo. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie poinformowane będą o alternatywnych możliwościach skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

Szkolenie, dające beneficjentowi kwalifikacje z zakresu pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz członka służb porządkowych na imprezach masowych - 3 edycje po 20 osób.

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Tematami programu szkolenia zostało objętych 60 osób
 • Zostało przeprowadzonych 307 osobogodzin szkoleniowych
 • Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym przez 60 osób
 • Uzyskanie zaświadczenia i certyfikatu po ukończeniu szkolenia przez 180 osób.
 • Podjęcie nowego zatrudnienia przez 18 osób
 • Zatrudnienie na wyższym stanowisku służbowym lub uzyskanie wyższego wynagrodzenia w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych przez 15 osób

Rezultaty miękkie

 • Wysoki poziom satysfakcji z uczestnictwa w projekcie
 • Wzrost lub nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Zmiana postawy z pasywnej na aktywną
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości i poziomu samooceny
 • Zwiększenie samomotywacji dzięki zdobyciu nowych umiejętności
 • Ograniczenie poczucia zagrożenia i niepewności związanego z możliwością zmiany charakteru zatrudnienia

8. KONTAKT www.gustawsecuritas.pl