Parasol dla Gminnego Rozwoju - rozwój ekonomii społecznej na terenach wiejskich

Celem projektu jest powstanie i funkcjonowanie 4 instytucji wsparcia ekonomii społecznej

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Parasol dla Gminnego Rozwoju - rozwój ekonomii społecznej na terenach wiejskich
Priorytet
VII Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

2. PROJEKTODAWCA 4C

PATNERZY Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „Krzęcin nad Iną"

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 września 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest powstanie i funkcjonowanie 4 instytucji wsparcia ekonomii społecznej a w tym powstanie 3 lokalnych instytucji w Krzęcinie, Dolicach i Przelewicach, powstanie Centrum Ekonomi Społecznej w Szczecinie. Projekt przyczyni się także do zwiększenia ilości i jakości nowych podmiotów działających na rzecz aktywnej integracji społeczności lokalnych.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do lokalnych liderów działających na rzecz integracji społecznej, do członków zainteresowanych organizacji pozarządowych, oraz członków grup nieformalnych działających na terenie powiatów objętych wsparciem, do osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej lub organizacji pozarządowej. Projektem zostanie objęta grupa 120 osób(osoby pracujące i kształcące się, rolnicy i ich domownicy, gospodynie domowe) z powiatu pyrzyckiego, stargardzkiego i choszczeńskiego.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzana głownie w gminach wiejskich przez bezpośrednie kontakty partnerów lokalnych projektu- lokalne organizacje pozarządowe, połączone z 12 spotkaniami informacyjnymi w Urzędach Gminy, w parafiach, szkołach oraz Domach Kultury. Osobiście kontaktować się będą z beneficjentami lokalne liderki z instytucji partnerskich zachęcające do czynnego udziału w projekcie.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Promocja projektu (spotkania informacyjne w świetlicach, klubach, domach kultury, założenie strony internetowej projektu, przeprowadzenie konferencji oraz opracowanie publikacji)
 • Powołanie i funkcjonowanie 3 „Parasoli dla Gminnego Rozwoju"
 • Szkolenia i wizyty studyjne realizowane w trzech modułach tematycznych dotyczących tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową (6 dni szkoleniowych), przedsiębiorczości działania (4 dni szkoleniowe) oraz wzmocnienia kompetencji społecznych (3 dni szkoleniowe)
 • Powołanie i funkcjonowanie „Centrum ekonomii Społecznej" - instytucji wspierającej działalność „Parasoli"

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • 12 spotkań promujących Ekonomię Społeczną
 • 120 uczestników spotkań i warsztatów informacyjnych znających zasady Ekonomii Społecznej
 • 13 szkoleń w 4- godzinnych blokach tematycznych dla 4 grup po 15 osób
 • 60 przeszkolonych osób z zakresu Ekonomii Społecznej
 • 2 wizyty studyjne dla łącznie 60 osób
 • 330 godzin doradczych i usług finansowych, prawnych i marketingowych dla osób i organizacji
 • Powstanie Centrum Ekonomii Społecznej jako instytucji wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Powstanie 3 „Parasoli" jako instytucji wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Powstanie 3 partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej
 • 2 nowe zarejestrowane przez beneficjentów podmioty Ekonomi Społecznej
 • 5 nowych usług społecznych realizowanych na terenie powiatów objętych wsparciem

Rezultaty miękkie

 • Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej, zasad zrównoważonego rozwoju i równych szans
 • Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów z zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych
 • Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz integracji społecznej
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania czasem i zadaniami

8. KONTAKT www.pgr.org.pl