@ktywny senior w Gminie Maszewo

Głównym celem projektu jest wzmacnianie i aktywizowanie społeczności lokalnej

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu @ktywny senior w Gminie Maszewo

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

2. PROJEKTODAWCA Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach

PATNERZY Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 października 2008 do 30 kwietnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmacnianie i aktywizowanie społeczności lokalnej (osoby powyżej 55 roku życia) w pokonywaniu i przezwyciężaniu różnorodnych problemów. Projektodawca zakłada pobudzenie inicjatywy do wzajemnej pomocy i wspierania solidarności, reintegracji ze społeczeństwem grupy docelowej, upowszechnieniem wśród seniorów idei wolontariatu i szeroko pojętej organizacji czasu. Celem projektu jest także podniesienie poziomu wiedzy z zakresu edukacji informatycznej oraz wzrost aktywności mieszkańców w zakresie promowania własnych osiągnięć.
 

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do 60 mieszkańców gminy Maszewo w wieku powyżej 55 lat.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników prowadzona przez osoby zatrudnione w projekcie, którzy bezpośrednio nawiązują kontakt z beneficjentami ostatecznymi, a także poprzez materiały promocyjno - rekrutacyjne, które rozpowszechniane są w miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych. Następnym etapem jest organizacja i przeprowadzenie spotkania dla wszystkich zainteresowanych na którym będzie możliwość wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Szkolenie z podstawowej obsługi komputera i internetu - 3 grupy x 12 osób
 • Warsztaty taneczne - 2 grupy x 15 osób x 30 godzin
 • Warsztaty teatralne 1 grupa x 7 osób x 30 godzin
 • Warsztaty z profilaktyki zdrowotnej 6 spotkań x 3 godziny x 65 osób

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Objęcie szkoleniami z zakresu obsługi komputera i Internetu - 36 osób
 • Przeprowadzenie 138 godzin zajęć komputerowych
 • Przeprowadzenie 60 godzin warsztatów tanecznych
 • Przeprowadzenie 30 godzin warsztatów teatralnych
 • Przeprowadzenie 18 godzin warsztatów z profilaktyki zdrowotnej
 • Podniesienie poziomu kwalifikacji z zakresu obsługi komputera przez 30 uczestników potwierdzone pozytywnym zaliczeniem egzaminu końcowego i uzyskaniem certyfikatu
 • Zorganizowanie 2 spotkań integrujących społeczność lokalną
 • Opracowanie prezentacji multimedialnej promującej historię Gminy Maszewo
 • Przygotowanie sztuki teatralnej
 • Opracowanie ulotki pn. Vademecum Seniora
 • Organizacja jednej prezentacji kulinarnej

Rezultaty miękkie

 • Zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczestników projektu
 • Wzrost wiary we własne możliwości
 • Wzrost chęci kształcenia się uczestników projektu
 • Stworzenie możliwości zaspokojenia różnorodnych potrzeb kulinarno-oświatowych, a także budzenie nowych zainteresowań
 • Wzrost integracji poszczególnych uczestników projektu w społeczność życzliwych sobie i wzajemnie zainteresowanych osób - projekt wielopokoleniowy
 • Zdobycie nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu osób starszych takich jak: obsługa komputera, dyktafonu, cyfrowego aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego czy bankomatu

8. KONTAKT k.kamińska7@wp.pl