Potrafię

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu Potrafię
  Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
  PATNERZY brak
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od 1 czerwca 2008 do 31 października 2009
   
 4. CEL PROJEKTU
  Głównym celem jest wzrost zatrudnienia na lokalnym rynku pracy , zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych wśród pozostających bez zatrudnienia, opracowanie Indywidualnych Planów Działania, podniesienie wiedzy specjalistycznej. Organizatorzy także mają na celu wsparcie psychologiczno - doradcze dla osób wchodzących na rynek pracy, wspieranie kształcenia ustawicznego, zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację oraz także udzielenie wsparcia finansowego dla osób szkolących, jak również opłacenia stypendium stażowego.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)
  Projekt skierowany do 60 mieszkańców Powiatu Sławieńskiego pozostających bez zatrudnienia, długotrwale bezrobotnych.
   
 6. DZIAŁANIA

  Rekrutacja
  Rekrutacja rozpoczęta przez weryfikację bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy. Prowadzona do momentu naboru ostatniej grupy szkoleniowej. Osoby nieaktywne zawodowo, nie będące w rejestrze PUP rekrutowane pośród rodzin rolniczych. Z każdą osobą przeprowadzana rozmowa kończąca się wypełnieniem ankiety. O kwalifikacji uczestników decyduje komisja.

  Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)
  Szkolenie teoretyczne mające na celu udzielenie wsparci psychologiczno - doradczego dla każdego uczestnika - 12 godzin
  Szkolenie z zakresu autoprezentacji, mowy ciała, wizerunku osobistego 12 godzin
  Szkolenie przysposobienia do zawodu oraz przepisów BHP - 24 godziny
  Udzielenie wsparcia stypendialnego - stażowego przez okres do 6 miesięcy
  Rozliczenie końcowe i sprawozdanie z relacji projektu zakończone wydaniem informatora o zrealizowanym projekcie
   
 7. REZULTATY TWARDE

  Rezultaty twarde
  Podjęcie zatrudnienia przez 40 osób
  Opracowanie 60 Planów Działania dla osób pozostających bez pracy
  Przeprowadzenie 5 cykli szkoleniowych
  Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 60 osób
  Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendium za udział w szkoleniach dla 60 osób
  Ugruntowanie wiedzy praktycznej przez 40 stażystów
  Wsparcie 40 osób stypendiami stażowymi do 6 miesięcy
  Opracowanie informatora o realizacji
   
 8. REZULTATY MIĘKKIE

  Zwiększenie aktywności zawodowej wśród uczestników projektu
  Upowszechnienie i promocja nauki wśród pozostających bez pracy
  Pobudzenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
  Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa lokalnego w edukacje zawodową
  Wzrost samooceny wśród uczestników projektu