Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dodano przez: admin

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012r. zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeszły do kompetencji marszałków województw. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania te wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powołany został ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Z dniem 1 października 2006 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r., w której zostały wprowadzone istotne zmiany, związane z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej.

FGŚP jest państwowym funduszem celowym funkcjonującym w ramach ustawy o finansach publicznych. Podstawowymi źródłami jego finansowania są składki pracodawców oraz środki odzyskiwane ze zwrotu wypłaconych świadczeń.

Głównym celem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadku gdy pracodawca jest niewypłacalny jest spełnieniem wymogu zrównania ustawodawstwa krajowego z prawem Unii Europejskiej.
Oprócz wypłat z tytułu niewypłacalności pracodawcy Fundusz realizuje okresowo również zadania wynikające z innych ustaw, w tym:

  • z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,
  • ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

Dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest od 1 stycznia 2002r. minister właściwy ds. pracy. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zadania określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz w innych ustawach rozszerzających zakres działania Funduszu realizowało 16 Biur Terenowych FGŚP oraz Krajowe Biuro FGŚP w Warszawie.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z dniem 31 grudnia 2011 r. Fundusz stracił osobowość prawną, zlikwidowane zostały biura terenowe FGŚP, a ich zadania przeszły do kompetencji marszałków województw.

W związku z tym z dniem 1 stycznia 2012 roku pracownicy zatrudnieni dotychczas w Biurze Terenowym FGŚP w Szczecinie stali się pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Aktualne informacje na temat:

  • przepisów prawnych dotyczących FGŚP,
  • wzorów wykazów, wniosków i formularzy - do pobrania,
  • przydatnych informacji na temat trybu załatwiania spraw

można uzyskać na stronie internetowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: http://www.fgsp.gov.pl

 

Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję w sprawach dotyczących FGŚP należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

 

Oprac. Wydział Promocji WUP